Home/Privacy and Terms/

gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 15 december 2020

Welkom bij Pangle!

I. Introductie

1.1 Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door. Deze Gebruiksvoorwaarden ("Overeenkomst") bevatten de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van Pangle (zoals hieronder beschreven) tussen u en Bytedance Pte. Ltd. ("Bytedance").

1.2 Door tijdens het registratieproces op de knop 'Akkoord' te klikken, in te loggen of gebruik te maken van onderdelen van Pangle, bevestigt u dat u de Overeenkomst heeft gelezen en begrepen en dat u deze accepteert en ermee akkoord gaat. Als u niet akkoord gaat met de Overeenkomst, moet u zich niet registreren, inloggen of delen van Pangle gebruiken. Als u advertentieruimte aan Bytedance wilt verkopen via Pangle, is de Dienstenovereenkomst van toepassing die beschikbaar wordt gesteld nadat u een Account bij Pangle heeft geregistreerd.

1.3 Door Pangle te gebruiken, gaat u een bindende overeenkomst aan met Bytedance. Als u deze Overeenkomst aangaat namens een entiteit, zoals uw werkgever of het bedrijf waarvoor u werkt, verklaart en garandeert u dat u een naar behoren bevoegde vertegenwoordiger van die entiteit bent en erkent u dat u de Overeenkomst heeft gelezen en ermee akkoord gaat dat die entiteit gebonden is aan de Overeenkomst. In de Overeenkomst verwijzen "u" of "uw" naar u of de entiteit namens wie u de Overeenkomst aangaat, naargelang het geval.

1.4 Zorg dat u de Overeenkomst zorgvuldig leest, in het bijzonder de voorwaarden met betrekking tot beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid. Belangrijke termen kunnen vet of onderstreept worden aangegeven zodat ze meer opvallen; het is echter belangrijk om de gehele Overeenkomst zorgvuldig te lezen.

1.5 Wij behouden ons het recht voor om de dienstverlening op Pangle op te schorten of te stoppen of om de toegang tot uw Account te blokkeren of te ontzeggen in overeenstemming met de Overeenkomst. Als uw account is geblokkeerd, kunt u geen toegang krijgen tot of gebruik maken van Pangle.

II. Definities en interpretatie

2.1 In de Overeenkomst hebben de volgende termen de volgende betekenissen:

Account: betekent het account dat u heeft geregistreerd om toegang te krijgen tot Pangle.

Gelieerde Onderneming: betekent, met betrekking tot een partij, elke entiteit die zeggenschap heeft over, onder zeggenschap staat van, of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat van die partij, waarbij zeggenschap het directe of indirecte eigendom betekent van meer dan 50 procent van het stemgerechtigde kapitaal of een soortgelijk recht van eigendom van die partij of de wettelijke bevoegdheid om de algemene leiding en het beleid van die partij te sturen of te doen sturen, hetzij door middel van het bezit van stemgerechtigd kapitaal, hetzij door middel van een overeenkomst of anderszins en tevens beheersen en beheerst dienen dienovereenkomstig te worden geïnterpreteerd.

Toepasselijke Wetgeving: betekent alle toepasselijke wetten, statuten, besluiten, reglementen, reguleringsbeleid, verordeningen, protocollen, industriecodes, gereguleerde toelatingen, gereguleerde vergunningen of eisen van een rechtbank, tribunaal of overheids-, gerechtelijke, regelgevende, juridische, administratieve of toezichthoudende autoriteit of instantie.

Pangle: betekent het advertentieplatform en de diensten die door Bytedance worden geëxploiteerd op: https://www.pangleglobal.com/ en alle gerelateerde apps, websites, platformen en andere ondersteunende systemen en diensten die door Bytedance worden geëxploiteerd.

Beleid: betekent alle beleidsregels, richtlijnen of aanwijzingen met betrekking tot Pangle zoals aan u kenbaar gemaakt of anderszins van tijd tot tijd beschikbaar gesteld door Bytedance en zoals deze van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd.

2.2 De koppen van de hier gebruikte termen zijn slechts voor het gemak en ter referentie en hebben geen enkele juridische betekenis of invloed op de interpretatie.

III. Account- en registratieregels

3.1 Om Pangle te kunnen gebruiken, moet u zich registreren voor een Account en het onderhouden. Om u te registreren voor een Account, moet u aan Bytedance uw bedrijfsvergunning of bedrijfsregistratiegegevens (of equivalent daarvan), naam, e-mailadres, contactnummer en -adres en alle andere gegevens verstrekken die door Bytedance in het registratieformulier worden vereist.

3.2 Bytedance zal de door u verstrekte gegevens beoordelen wanneer u zich registreert voor een Account. U erkent en gaat ermee akkoord dat Bytedance het recht heeft om de door u verstrekte gegevens en materialen te verifiëren (zoals kopieën van uw identiteitskaart, bedrijfsvergunning of bedrijfsregistratie, de officiële verklaring/beschrijving van de entiteit en de relevante financiële gegevens of documentatie) voordat er besloten wordt over de goedkeuring van uw registratieaanvraag. Als de materialen of de gegevens die u verstrekt onvolledig of onjuist zijn, is het mogelijk dat u Pangle niet kunt gebruiken. Bytedance behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen goeddunken personen te weigeren een Account bij Pangle te registreren om welke reden dan ook, zonder verplicht te zijn deze persoon de reden(en) voor de weigering te geven.

3.3 Wanneer de beoordeling is afgerond en uw registratieaanvraag is goedgekeurd, wordt u een "Partner" van Pangle. U moet inloggen op uw Account met uw gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te krijgen tot Pangle.

3.4 U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die op uw Account worden uitgevoerd. U moet zich houden aan de volgende bepalingen:

a. U mag slechts één Account hebben.

b. U moet uw Accountgegevens (zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord) vertrouwelijk en veilig houden en geen andere personen toegang geven tot uw Account geven.

c. Bytedance onmiddellijk op de hoogte stellen als u zich bewust wordt van of vermoedt dat er sprake is van ongeoorloofde toegang tot of gebruik van uw Account of van een beveiligingslek dat verband houdt met uw Account.

3.5 Bytedance behoudt zich het recht voor om de toegang tot uw Account te blokkeren of te ontzeggen en/of alle op Pangle beschikbare functies te blokkeren of te beperken, zonder afbreuk te doen aan diens andere rechten of rechtsmiddelen:

a. indien Bytedance, geheel naar eigen oordeelsvermogen, vaststelt dat u een voorwaarde van de Overeenkomst heeft geschonden;

b. indien de Overeenkomst wordt beëindigd om welke reden dan ook; en/of

c. op elk ander moment naar redelijk goeddunken van Bytedance.


IV. Uw rechten en plichten

4.1 U verklaart en garandeert dat u gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst op een continue basis:

a. de volledige bevoegdheid heeft om de Overeenkomst aan te gaan en uw verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen;

b. aan Bytedance onmiddellijk alle materialen of gegevens zult verstrekken die redelijkerwijs door Bytedance in verband met de Overeenkomst worden verzocht en dat alle materialen en gegevens die door u (of namens u) aan Bytedance worden verstrekt (met inbegrip van gegevens en materialen die bij de registratie zijn verstrekt) te allen tijde nauwkeurig, authentiek, actueel, volledig en niet misleidend zijn;

c. in het geval van wijzigingen in uw Accountgegevens, materialen of andere gegevens die als onderdeel van het accountregistratieproces worden verstrekt, met inbegrip van uw naam, e-mailadres en contactnummer, dergelijke materialen of gegevens onmiddellijk zult bijwerken via uw Account op Pangle en erkent dat Pangle niet verantwoordelijk is voor enige vertraging in het contact met u als uw materialen of gegevens onjuist of verouderd zijn;

d. te allen tijde zult voldoen aan alle Toepasselijke Wetgeving, de Overeenkomst en het Beleid, en dat u Bytedance onmiddellijk op de hoogte zult stellen wanneer u inbreuk maakt op Toepasselijke Wetgeving, de Overeenkomst of het Beleid (deze handeling neemt de inbreuk niet weg, maar kan de gevolgen ervan beperken)

e. Pangle alleen gebruikt voor rechtmatige doeleinden en alleen voor de doeleinden waarvoor het is bedoeld om te worden gebruikt; en

f. Pangle niet in licentie of sublicentie zult geven en niet zult verkopen, doorverkopen, overdragen, distribueren of anderszins commercieel zult exploiteren of aan derden ter beschikking zult stellen.

4.2 Bij gebruik van Pangle mag u niet:

a. Pangle gebruiken voor enig gedrag dat de normale werking van het internet nadelig kan beïnvloeden of op een manier die de integriteit of de werking van Pangle of de erin vervatte gegevens kan aantasten of omzeilen;

b. zich bezighouden met frauduleus, misleidend, bedrieglijk, illegaal of crimineel gedrag;

c. Pangle gebruiken voor enig gedrag dat de belangen of reputatie van Bytedance en/of diens Gelieerde Ondernemingen schaadt;

d. de broncode of onderliggende logica van delen van Pangle disassembleren, reverse-engineeren, decompileren, wijzigen of op andere wijze proberen deze te verkrijgen;

e. de broncode of onderliggende logica van delen van een website of bedrijf van derden waarvoor Pangle diensten levert of van een derde partij die een samenwerkingsverband heeft met Bytedance en/of diens Gelieerde Ondernemingen disassembleren, reverse-engineeren, decompileren, wijzigen of op andere wijze proberen deze te verkrijgen;

f. delen van Pangle "crawlen", "scrapen", "spideren" of op andere wijze kopiëren of opslaan voor enig doel dat niet wordt overwogen in het kader van de Overeenkomst (bijvoorbeeld om de functionaliteit en/of uitvoer van Pangle na te bootsen of om een concurrerend product of een concurrerende dienst te bouwen);

g. personen in staat stellen of toestaan softwarevirussen, wormen, trojaanse paarden of andere schadelijke computercode te verspreiden via Pangle en dient u commercieel redelijke inspanningen te verrichten om dat te voorkomen;

h. zich voordoen als een andere persoon of entiteit of op een andere manier een verkeerde voorstelling van zaken geven over uw verbondenheid met een persoon of entiteit;

i. onbevoegd toegang hebben tot of gebruik maken van computers, gegevens, systemen, accounts of netwerken van personen (bijvoorbeeld door misbruik van wachtwoorden of accounts van andere personen); en/of

j. proberen om welke beveiligingscontroles of -mechanismen dan ook te omzeilen, met inbegrip van wachtwoorden en gebruikersauthenticatiemethoden.


V. Rechten en plichten van Bytedance

5.1 Bytedance behoudt zich het recht voor om de eigenschappen en functionaliteit van Pangle van tijd tot tijd geheel naar eigen goeddunken te wijzigen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het aanpassen van het platform en de diensten van Pangle.

5.2 Bytedance behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van de Overeenkomst van tijd tot tijd te wijzigen. Bytedance zal redelijke inspanningen verrichten om u op de hoogte te stellen van eventuele materiële wijzigingen in de Overeenkomst, maar u gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om de Overeenkomst regelmatig te controleren en dat uw voortgezette gebruik van Pangle inhoudt dat u akkoord gaat met dergelijke wijzigingen of aanpassingen van de voorwaarden van de Overeenkomst. Behoudens het voorgaande is geen enkele aanvulling op of wijziging van de Overeenkomst bindend voor de partijen, tenzij schriftelijk overeengekomen door de partijen.

VI. Looptijd en beëindiging

6.1 De Overeenkomst duurt totdat deze overeenkomstig de bepalingen ervan wordt beëindigd.

6.2 Bytedance kan de Overeenkomst beëindigen en/of uw gebruik van Pangle geheel of gedeeltelijk opschorten of beëindigen:

a. op elk moment en om welke reden dan ook, door u schriftelijk op de hoogte te stellen; en

b. onmiddellijk, met of zonder kennisgeving, als u inbreuk maakt op een voorwaarde van de Overeenkomst, zonder afbreuk te doen aan de andere rechten en rechtsmiddelen van Bytedance.

6.3 Als u inbreuk maakt op een voorwaarde van de Overeenkomst, verbindt u zich ertoe, zonder afbreuk te doen aan de rechten van Bytedance onder clausule 5.2, om de kwestie op uw eigen kosten te corrigeren en/of stappen te ondernemen om de kwestie te onderzoeken en de nodige maatregelen te treffen (waaronder, maar niet beperkt tot, het blokkeren van de toegang tot uw Account) om het effect van de inbreuk op Bytedance te beperken.


VII. Intellectuele-eigendomsrechten

7.1 Te allen tijde onder voorbehoud van uw naleving van de Overeenkomst verlenen Bytedance en diens licentiegevers u een herroepbare, beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, royaltyvrije licentie voor toegang tot en gebruik van Pangle voor diensten gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

7.2 Tussen de partijen behoren alle intellectuele eigendomsrechten van en op Pangle, met inbegrip van de toepassing van eventuele feedback, toe aan en blijven eigendom van Bytedance en niets in de Overeenkomst draagt enig eigendom van of op Pangle aan u over.

7.3 Alle tekst, afbeeldingen, illustraties en audio- en videomaterialen in de door Bytedance geleverde diensten zijn beschermd door auteursrecht-, handelsmerk- en andere intellectuele eigendomswetgeving. U mag deze materialen of andere propriëtaire informatie op geen enkele wijze zonder voorafgaande toestemming van Bytedance of de betreffende rechthebbenden wijzigen, verspreiden of reproduceren.

VIII. Aansprakelijkheid en schadeloosstelling

8.1 Tenzij uitdrukkelijk vermeld in de Overeenkomst of vereist onder enige Toepasselijke Wetgeving, wordt Pangle geleverd in de huidige en naar beschikbaarheid zonder enige garantie en Bytedance sluit uitdrukkelijk alle verklaringen en garanties uit en wijst deze af, hetzij expliciet, impliciet dan wel wettelijk. Zonder het voorgaande te beperken en voor zover toegestaan door de Toepasselijke Wetgeving, geeft Bytedance geen verklaring, garantie of andere verzekering, expliciet dan wel impliciet, met betrekking tot de betrouwbaarheid, geschiktheid, kwaliteit, beschikbaarheid, niet-inbreuk of geschiktheid voor welk doel dan ook van Pangle of dat Pangle ononderbroken of vrij van fouten zal zijn of zal werken in combinatie met andere hardware, software, systemen of gegevens.

8.2 Geen van de partijen is aansprakelijk voor gederfde winst, gemiste besparingen, waardeverlies, gegevensverlies of gederfde omzet (ongeacht of deze winst, besparingen, waarde of omzet direct, indirect, bijkomend of van enige andere aard is), incidentele, indirecte, punitieve, bijzondere of gevolgschade onder enig onderdeel van de Overeenkomst, zelfs als de partij op de hoogte is gesteld of op de hoogte was van de mogelijkheid van dergelijke schade.

8.3 U zult Bytedance, diens licentiegevers en de aan hen Gelieerde Ondernemingen en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, leden, werknemers en vertegenwoordigers vrijwaren van en tegen alle vorderingen, kosten, schade, verliezen, aansprakelijkheden en uitgaven (met inbegrip van advocatenhonoraria en -kosten) die voortvloeien uit of verband houden met:

a. uw inbreuk op artikel 3.4, 4.1, 4.2, 7.3 en 9.10 van de Overeenkomst; en

b. alle feitelijke of dreigende vorderingen van derden die voortvloeien uit of verband houden met uw inbreuk op de Overeenkomst of uw gebruik van Pangle.

8.4 Zonder afbreuk te doen aan de algemene strekking van de rest van dit artikel 7 is de maximale totale aansprakelijkheid van Bytedance die voortvloeit uit of verband houdt met de Overeenkomst, hetzij contractueel, door onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), door schending van een wettelijke verplichting dan wel anderszins, niet hoger dan USD 50.

8.5 Pangle kan links naar andere websites of diensten bevatten ("Gelinkte Sites"), uitsluitend voor uw gemak. Tenzij specifiek en uitdrukkelijk anders wordt aangegeven, onderschrijft Bytedance niet dergelijke Gelinkte Sites of de informatie, materiaal, producten of diensten die zich bevinden op of toegankelijk zijn via Gelinkte Sites. Bovendien geeft Bytedance geen expliciete of impliciete garanties met betrekking tot de informatie, materialen, producten of diensten die zich bevinden op of toegankelijk zijn via Gelinkte Sites.

IX. Diversen

9.1 Bytedance is niet aansprakelijk voor vertraging of nalatigheid in de naleving als gevolg van oorzaken buiten de redelijke controle van Bytedance, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, brand, explosies, slechte weersomstandigheden, overstromingen, aardbevingen, pandemieën, terrorisme, rellen, burgerlijke onrust, oorlog, vijandigheden, stakingen, werkonderbrekingen, vertragingen of andere arbeidsconflicten, ongelukken, overheidsmaatregelen, elektriciteitsgebrek en vertragingen bij leveranciers of schaarste van transport, faciliteiten, brandstof, energie, arbeid of materialen, onderbreking van de energievoorziening, computervirussen en cyberaanvallen, disfunctioneren van netwerken.

9.2 Zowel u als Bytedance zijn onafhankelijke entiteiten. In geen geval zal de Overeenkomst een bureau, partnerschap, samenwerkingsverband of arbeidsverhouding tussen de partijen vormen.

9.3 De Overeenkomst (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot de inhoud hiervan en vervangt alle eerdere schriftelijke en mondelinge overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot de relevante inhoud. Een ontheffing door Bytedance van enige inbreuk op of niet-naleving van de Overeenkomst dient niet te worden beschouwd als ontheffing van enige eerdere of latere inbreuk op of niet-naleving van deze voorwaarden.

9.4 De Overeenkomst en alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst (met inbegrip van vermeende inbreuken op of betwisting van de geldigheid van de afdwingbaarheid van de Overeenkomst) worden beheerst door het recht van Singapore. Indien enige bepaling van de Overeenkomst om welke reden dan ook gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar is, blijven de overige bepalingen geldig en bindend voor beide partijen.

9.5 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst, met inbegrip van vragen over het bestaan, de geldigheid of de beëindiging ervan, zullen worden voorgelegd aan en definitief worden beslecht door middel van een arbitrageprocedure onder beheer van het Singapore International Arbitration Centre ("SIAC"), overeenkomstig het voorlopig geldende arbitragereglement van het Singapore International Arbitration Centre ("SIAC-reglement"), dat geacht wordt te zijn opgenomen in de Overeenkomst door middel van verwijzing. De plaats van arbitrage is in Singapore. Het arbitragetribunaal zal bestaan uit (1) door de partijen gezamenlijk aan te wijzen arbiter. Indien de partijen niet binnen tien (10) dagen na betekening van de arbitragekennisgeving overeenstemming bereiken over een arbiter, wordt deze benoemd door de voorzitter van het SIAC. De taal van de arbitrage is het Engels.

9.6 Geen enkele persoon of entiteit die geen partij is bij de Overeenkomst heeft op grond van de Overeenkomstenwet (rechten van derden), artikel 53B van Singapore of andere soortgelijke wetgeving het recht om enige voorwaarde van de Overeenkomst af te dwingen, ongeacht of deze persoon of entiteit is geïdentificeerd bij naam, als lid van een categorie of als beantwoordend aan een bepaalde beschrijving. Ter voorkoming van twijfel: dit doet geen afbreuk aan de rechten van een toegestane verkrijger of overnemer van de Overeenkomst.

9.7 U mag uw rechten of verplichtingen onder de Overeenkomst niet toewijzen, in sublicentie geven, overdragen, uitbesteden of anderszins vervreemden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bytedance. Bytedance kan op elk moment diens rechten of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst zonder kennisgeving of toestemming toewijzen, in sublicentie geven, overdragen, uitbesteden of anderszins vervreemden (behalve voor zover vereist door de Toepasselijke Wetgeving).

9.8 Beëindiging doet geen afbreuk aan en heeft geen invloed op enig vorderingsrecht of rechtsmiddel dat aan een van de partijen is ontstaan of nadien ontstaat en alle bepalingen die blijven voortbestaan na beëindiging van de Overeenkomst of die impliciet blijven voortbestaan, blijven volledig van kracht. Ter voorkoming van twijfel: het recht op het claimen van verlies of schade die voortvloeit uit een gebeurtenis veroorzaakt door inbreuk op de Overeenkomst is uitdrukkelijk voorbehouden.

9.9 Bytedance kan u op de hoogte stellen door middel van een algemene kennisgeving die op Pangle wordt gepubliceerd of aan uw e-mailadres dat op uw Account is vermeld. U moet Bytedance op de hoogte stelen via e-mail aan pangle_support@bytedance.com.

9.10 "Vertrouwelijke Informatie" betekent alle informatie (i) met betrekking tot de activiteiten en diensten van Pangle die toegankelijk zijn na registratie van uw Account of (ii) die wij aan u verstrekken onder voorwaarde van vertrouwelijkheid met betrekking tot de activiteiten, zaken, klanten of leveranciers van Bytedance en/of diens Gelieerde Ondernemingen.

9.11 Vertrouwelijke Informatie omvat geen informatie:

a. die algemeen beschikbaar is of wordt in het publieke domein of die op enig moment beschikbaar wordt voor het

b. publiek, zowel voorafgaand aan als na afloop van deze Overeenkomst;

c. die in uw rechtmatig bezit was voorafgaand aan de verstrekking en niet is verkregen door uw toegang tot Pangle;

d. die rechtmatig door een derde aan u wordt verstrekt zonder verplichting tot geheimhouding;

e. die door u zelfstandig wordt ontwikkeld zonder gebruik van of toegang tot de Vertrouwelijke Informatie; of

f. die wordt verzocht of vereist door de wet, regelgeving, een regelgevende instantie of een van toepassing zijnd

g. gerechtelijk of overheidsbevel tot verstrekking.

9.12 U gaat ermee akkoord dat u zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming geen Vertrouwelijke Informatie van Pangle aan derden verstrekt of gebruikt anders dan voor het beheren van uw Account. Wanneer toestemming wordt gegeven voor het openbaar maken van gegevens, gaat u ermee akkoord de ontvanger even strikte geheimhoudingsverplichtingen op te leggen als die welke in dit document zijn opgenomen voordat de gegevens openbaar worden gemaakt. U gaat ermee akkoord dat u ons onmiddellijk na ontdekking van enig verlies of onbevoegd gebruik of verstrekking van Vertrouwelijke Informatie schriftelijk op de hoogte stelt en alle nodige maatregelen neemt om het verlies of het onbevoegde gebruik of de verstrekking van Vertrouwelijke Informatie te beperken. Het voorgaande verbod op verstrekking van Vertrouwelijke Informatie is niet van toepassing voor zover bepaalde Vertrouwelijke Informatie door u wettelijk of op last van een rechtbank moet worden verstrekt, op voorwaarde dat u ons vooraf schriftelijk op de hoogte stelt van een dergelijke verplichting tot verstrekking en ons redelijkerwijs assisteert bij het verkrijgen van een beschermingsbevel. Als uw Account wordt gesloten, gaat u ermee akkoord:

a. alle materialen die Vertrouwelijke Informatie bevatten aan ons te leveren, samen met alle kopieën daarvan in welke vorm dan ook; en/of

b. alle materialen die Vertrouwelijke Informatie bevatten te vernietigen, samen met alle kopieën daarvan.

9.13 Deze Overeenkomst is opgesteld in het Engels en vertalingen in andere talen kunnen worden verstrekt. In het geval van een conflict tussen de Engelse versie en eventuele vertalingen, geldt de Engelse versie voor zover toegestaan door de geldende wetgeving.