Home/Privacy and Terms/

Podmínky použití sítě Pangle

Poslední aktualizace: 15. prosince 2020

Vítáme vás v síti Pangle!

I.Úvod

1.1Přečtěte si pozorně tyto podmínky použití. Tyto podmínky použití („smlouva“) obsahují podmínky, kterými se řídí používání sítě Pangle (jak je definováno níže) a jsou stanoveny mezi vámi a společností Bytedance Pte. Ltd. („společnost Bytedance“).

1.2Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ během procesu registrace, přihlášením nebo použitím jakékoli části sítě Pangle potvrzujete, že jste si přečetli smlouvu, porozuměli jí, souhlasili s ní a přijali ji. Pokud nesouhlasíte s tím, že budete smlouvou vázáni, nesmíte se registrovat, přihlásit ani používat jakoukoli část sítě Pangle. Pokud chcete prodat reklamní inventář společnosti Bytedance pomocí sítě Pangle, bude platit smlouva o poskytování služeb, která je k dispozici po registraci účtu v síti Pangle.

1.3Používáním sítě Pangle uzavíráte závaznou smlouvu se společností Bytedance. Pokud tyto podmínky uzavíráte jménem jakéhokoli subjektu, jako je váš zaměstnavatel nebo společnost, pro kterou pracujete, prohlašujete a zaručujete, že jste řádně zmocněným zástupcem tohoto subjektu, a potvrzujete, že jste si jménem subjektu smlouvu přečetli a souhlasíte, že jí bude subjekt vázán. Výraz „vy“ nebo „váš“ ve smlouvě bude odkazovat na vás nebo na subjekt, jehož jménem smlouvu uzavíráte, podle situace.

1.4Nezapomeňte si smlouvu pečlivě přečíst, zejména podmínky týkající se omezení nebo vyloučení odpovědnosti. Klíčové podmínky mohou být označeny tučně nebo podtrženy, abyste si jich snadno všimli. Je však důležité pozorně si přečíst celou smlouvu.

1.5Vyhrazujeme si právo pozastavit nebo ukončit poskytování služeb sítě Pangle nebo zablokovat či odepřít přístup k vašemu účtu v souladu se smlouvou. Pokud je váš účet zablokován, nebudete mít přístup k síti Pangle ani ji nebudete moci používat.

II.Definice a výklady

2.1Ve smlouvě mají následující výrazy následující význam:

Účet: Označuje registrovaný účet, který jste si zaregistrovali kvůli přístupu do sítě Pangle.

Přidružená osoba: Označuje ve vztahu ke straně jakýkoli subjekt, který danou stranu ovládá, je jí ovládán nebo je společně s ní ovládán, přičemž ovládání znamená přímé či nepřímé vlastnictví více než 50 % hlasovacího kapitálu nebo obdobné vlastnické právo této strany či zákonnou moc řídit nebo udávat směr obecného řízení a zásad dané strany, ať už prostřednictvím vlastnictví hlasovacích práv, na základě smlouvy či jinak. V tomto duchu je třeba i výrazy ovládat a být ovládán vykládat odpovídajícím způsobem.

Platné zákony: Označuje všechny platné zákony, stanovy, nařízení, předpisy, zákonné postupy, vyhlášky, protokoly, oborové kodexy, zákonná povolení, zákonné licence nebo požadavky jakéhokoli soudu, tribunálu či vládního, statutárního, regulačního, soudního, správního nebo kontrolního orgánu či subjektu.

Pangle: Označuje reklamní platformu a služby provozované společností Bytedance přístupné na stránkách https://www.pangleglobal.com/ a jakékoli související aplikace, weby, platformy a další podpůrné systémy a služby provozované společností Bytedance.

Zásady: Označují jakékoli zásady, pokyny nebo směrnice týkající se sítě Pangle, které vám byly oznámeny či jinak zpřístupněny společností Bytedance a které mohou být čas od času aktualizovány.

2.2Nadpisy zde použitých výrazů slouží pouze pro pohodlí a referenci a nemají žádný právní význam ani žádný vliv na výklad.

III.Pravidla pro účet a registraci

3.1Abyste mohli používat síť Pangle, musíte se zaregistrovat a mít účet. Chcete-li si zaregistrovat účet, musíte společnosti Bytedance poskytnout údaje o svém živnostenském oprávnění nebo registrační údaje společnosti (případně ekvivalentní údaje), jméno, e-mailovou adresu, kontaktní číslo a kontaktní adresu a veškeré další údaje požadované společností Bytedance v registračním formuláři.

3.2Společnost Bytedance přezkoumá vámi poskytnuté údaje při registraci účtu. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Bytedance má právo ověřit vámi předložené údaje a materiály (např. kopie vašeho občanského průkazu, živnostenského oprávnění nebo registrace společnosti, oficiální prohlášení / popis subjektu a příslušné finanční údaje nebo dokumentaci) před rozhodnutím, zda schválit vaši žádost o registraci. Pokud jsou vámi odeslané materiály nebo údaje, které poskytnete, neúplné či nepřesné, je možné, že nebudete moct síť Pangle používat. Společnost Bytedance si vyhrazuje právo na základě svého výhradního a absolutního uvážení odmítnout jakékoli osobě registrovat účet v síti Pangle, a to z jakéhokoli důvodu, aniž by byla povinna poskytnout této osobě důvod tohoto odmítnutí.

3.3Po přezkoumání a schválení vaší žádosti o registraci se stanete „partnerem“ sítě Pangle. Chcete-li získat přístup k síti Pangle, musíte se přihlásit ke svému účtu pomocí svého uživatelského jména a hesla.

3.4Jste odpovědní za všechny činnosti prováděné v rámci vašeho účtu. Jste povinni:

a.Mít jen jeden účet.

b.Zachovávat údaje o svém účtu (např. uživatelské jméno a heslo) v tajnosti a zabezpečené a neposkytovat žádné jiné osobě přístup k vašemu účtu.

c.Neprodleně informovat společnost Bytedance, pokud se dozvíte o jakémkoli neoprávněném přístupu k vašemu účtu či jeho použití, jakémkoli ohrožení zabezpečení spojeném s vaším účtem nebo podezření, že k výše uvedenému došlo.

3.5Společnost Bytedance si vyhrazuje právo zablokovat nebo odepřít přístup k vašemu účtu nebo blokovat či omezit jakékoli funkce dostupné v síti Pangle, aniž by tím byla dotčena její další práva nebo opravné prostředky:

a.Pokud společnost Bytedance na základě svého výhradního a absolutního uvážení rozhodne, že jste porušili kteroukoli podmínku smlouvy.

b.Pokud bude smlouva z jakéhokoli důvodu ukončena.

c.Kdykoli na základě odůvodněného uvážení společnosti Bytedance.

IV.Vaše práva a povinnosti

4.1Po celou dobu trvání smlouvy trvale prohlašujete a zaručujete, že:

a.Máte plnou moc a oprávnění uzavřít smlouvu a plnit své závazky z ní vyplývající.

b.Neprodleně poskytnete společnosti Bytedance veškeré materiály nebo údaje, které důvodně požaduje v souvislosti se smlouvou, a že všechny materiály a údaje, které společnosti Bytedance poskytnete (nebo budou poskytnuty vaším jménem) (včetně údajů a materiálů poskytnutých při registraci), jsou vždy přesné, autentické, aktuální, úplné a nezavádějící.

c.V případě jakýchkoli změn údajů o vašem účtu, materiálů či jiných údajů poskytnutých při procesu registrace účtu, včetně jména, e-mailu a kontaktního čísla, tyto materiály nebo údaje neprodleně aktualizujete prostřednictvím svého účtu v síti Pangle, a berete na vědomí, že společnost Pangle nebude odpovědná za žádné zpoždění při kontaktování vaší osoby, pokud budou vaše materiály či údaje nesprávné nebo neaktuální.

d.Budete vždy dodržovat veškeré platné zákony, smlouvu a zásady a budete společnost Bytedance neprodleně informovat, pokud porušíte jakýkoli platný zákon, smlouvu nebo zásady (přičemž tato akce nezabrání porušení, ale může zmírnit jeho dopad).

e.Budete síť Pangle používat pouze pro zákonné a zamýšlené účely.

f.Nebudete licencovat, poskytovat sublicence, prodávat, přeprodávat, postupovat, distribuovat ani jinak komerčně využívat nebo zpřístupňovat síť Pangle žádné třetí straně.

4.2Při používání sítě Pangle nesmíte:

a.Používat síť Pangle pro jakékoli chování, které může nepříznivě ovlivnit běžný provoz internetu nebo probíhá způsobem, který zhorší či obejde integritu nebo výkon sítě Pangle či data v ní obsažená.

b.Zapojit se do jakéhokoli podvodného, zavádějícího, klamavého, nezákonného nebo trestného jednání.

c.Používat síť Pangle k jakémukoli jednání, které poškozuje zájmy nebo jakýmkoli způsobem ničí pověst společnosti Bytedance či jejích přidružených osob.

d.Rozebírat, zpětně analyzovat, dekompilovat, upravovat nebo jinak se pokoušet o získání zdrojového kódu či podkladové logiky jakékoli části sítě Pangle.

e.Rozebírat, zpětně analyzovat, dekompilovat, upravovat nebo jinak se pokoušet o získání zdrojového kódu či podkladové logiky jakékoli části webu třetí strany nebo společnosti, které síť Pangle poskytuje služby, případně třetí strany, která spolupracuje se společností Bytedance či její přidruženými osobami.

f.Používat postupy „crawlingu“, „scrapingu“, „spideringu“ nebo jinak kopírovat či ukládat jakoukoli část sítě Pangle pro jakékoli účely, které nejsou uvedeny ve smlouvě (např. pro účely napodobení funkčnosti či výstupu sítě Pangle nebo vytvoření konkurenčního produktu či služby).

g.Umožnit nebo povolit jakékoli osobě distribuovat prostřednictvím sítě Pangle jakékoli softwarové viry, červy, trojské koně či jiný škodlivý počítačový kód, přičemž se budete snažit tomu na komerčně přiměřené úrovni zabránit.

h.Vydávat se za jakoukoli osobu či subjekt nebo jinak zkreslovat váš vztah k osobě či subjektu.

i.Získat neoprávněný přístup k jakýmkoli počítačům, datům, systémům, účtům nebo sítím jakékoli osoby či je používat (např. zneužitím hesel nebo účtů jiných osob).

j.Pokoušet se obejít jakékoli ovládací prvky nebo mechanismy zabezpečení včetně jakýchkoli hesel či metod ověřování uživatelů.

V.Práva a povinnosti společnosti Bytedance

5.1Společnost Bytedance si vyhrazuje právo čas od času upravovat prvky a funkce sítě Pangle podle vlastního a absolutního uvážení, mimo jiné včetně úpravy platformy a služeb sítě Pangle.

5.2Společnost Bytedance si vyhrazuje právo čas od času měnit podmínky smlouvy. Společnost Bytedance vynaloží přiměřené úsilí, aby vás informovala o veškerých podstatných změnách smlouvy, nicméně souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat smlouvu a vaše další používání sítě Pangle bude představovat váš souhlas s těmito změnami nebo úpravami podmínek smlouvy. S výjimkou výše uvedeného nebude pro strany závazné žádné doplnění nebo změna smlouvy, pokud se strany nedohodnou písemně.

VI.Doba platnosti a ukončení

6.1Smlouva zůstává v platnosti, dokud nebude ukončena v souladu s jejími podmínkami.

6.2Společnost Bytedance může smlouvu ukončit či pozastavit, případně zcela nebo zčásti ukončit vaše používání sítě Pangle:

a.Kdykoli z jakéhokoli důvodu formou doručení písemného oznámení.

b.Okamžitě, s upozorněním nebo bez upozornění, pokud porušíte jakoukoli podmínku smlouvy, aniž by tím byla dotčena další práva a opravné prostředky společnosti Bytedance.

6.3Pokud porušíte jakoukoli podmínku smlouvy, aniž by tím byla dotčena práva společnosti Bytedance podle odstavce 5.2, zavazujete se, že problém napravíte na vlastní náklady nebo podniknete kroky k vyšetření problému a přijmete nezbytná opatření (mimo jiné včetně zablokování přístupu ke svému účtu) z důvodu minimalizace dopadu porušení na společnost Bytedance.

VII.Práva duševního vlastnictví

7.1Společnost Bytedance a její poskytovatelé licencí vám udělují během doby platnosti smlouvy odvolatelnou, omezenou, nevýhradní, nepřenosnou, nesublicencovatelnou licenci bez licenčních poplatků pro účely přístupu k síti Pangle a jejího používání s ohledem na služby, a to vždy pouze v případě dodržování smlouvy.

7.2Pokud jde o strany, veškerá práva duševního vlastnictví v síti Pangle a vůči ní včetně uplatnění jakékoli zpětné vazby patří společnosti Bytedance a zůstanou jí svěřena, přičemž nic ve smlouvě nepřenáší žádné vlastnictví sítě Pangle na vaši osobu.

7.3Veškerý text, obrázky, grafika, zvukové a obrazové materiály obsažené ve službách poskytovaných společností Bytedance jsou chráněny zákony o autorských právech, ochranných známkách a dalšími zákony o duševním vlastnictví. Žádný z těchto materiálů nebo jiných vlastnických informací nesmíte žádným způsobem upravovat, distribuovat ani reprodukovat bez předchozího souhlasu společnosti Bytedance či příslušných držitelů práv.

VIII.Odpovědnost a odškodnění

8.1Pokud to není výslovně uvedeno ve smlouvě nebo požadováno jakýmkoli platným zákonem, síť Pangle je poskytována „tak, jak je“ a „tak, jak je k dispozici“, bez jakýchkoli záruk, přičemž společnost Bytedance výslovně vylučuje a odmítá veškerá výslovná, implicitní nebo zákonná prohlášení a záruky. Bez omezení výše uvedeného a v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony společnost Bytedance neposkytuje žádná prohlášení, záruky ani jakékoli jiné výslovné nebo předpokládané garance týkající se spolehlivosti, vhodnosti, kvality, dostupnosti, neporušení či vhodnosti pro jakýkoli účel sítě Pangle nebo skutečnosti, že síť Pangle bude fungovat nepřetržitě či bezchybně, případně že bude fungovat v kombinaci s jakýmkoli jiným hardwarem, softwarem, systémem nebo daty.

8.2Žádná ze stran nenese odpovědnost za žádný ušlý zisk, ztracené úspory, ztracenou hodnotu, ztrátu dat nebo ušlé tržby (ať už je tento zisk, úspory, hodnota či tržby přímé, nepřímé, následné nebo jiné povahy), náhodné, nepřímé, represivní, zvláštní či následné škody podle jakékoli části smlouvy, přestože byla strana poučena nebo si byla vědoma možnosti těchto škod.

8.3Odškodníte a budete společnost Bytedance, její poskytovatele licencí a přidružené osoby každé této strany a jejich příslušné představitele, ředitele, členy, zaměstnance a zástupce chránit před veškerými nároky, náklady, škodami, ztrátami, závazky a výdaji (včetně odměn a nákladů na právní zastoupení) v souvislosti s:

a.Vaším porušením oddílů 3.4, 4.1, 4.2 a 7.3 a 9.10 smlouvy.

b.Jakýmikoli skutečnými či údajnými nároky třetích stran vyplývajícími z porušení smlouvy vámi nebo z vašeho používání sítě Pangle.

8.4Aniž by tím byla dotčena obecnost zbytku oddílu 7, maximální souhrnná odpovědnost společnosti Bytedance vyplývající ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, ať už ve formě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti) či porušení zákonné povinnosti nebo jiné formě, nepřekročí 50 USD.

8.5Síť Pangle může obsahovat odkazy na jiné weby nebo služby („propojené weby“) pouze pro vaše pohodlí. Pokud není konkrétně a výslovně uvedeno jinak, společnost Bytedance nepodporuje žádné takové propojené weby ani informace, materiály, produkty či služby na nich obsažené nebo jejich prostřednictvím přístupné. Kromě toho společnost Bytedance neposkytuje žádné výslovné ani předpokládané záruky s ohledem na informace, materiály, produkty nebo služby, které jsou obsaženy na propojených webech nebo jejich prostřednictvím přístupné.

IX.Různá ustanovení

9.1Společnost Bytedance neodpovídá za zpoždění nebo nefunkčnost způsobené příčinami mimo její přiměřenou kontrolu, což zahrnuje mimo jiné požár, výbuch, nepříznivé povětrnostní podmínky, povodeň, zemětřesení, pandemii, terorismus, nepokoje, občanské nepokoje, válku, nepřátelské jednání, stávku, zastavení práce, zpomalení provozu či jiné průmyslové spory, nehody, nepokoje nebo občanské výtržnosti, jednání vlády, nedostatek energie a zpoždění dodavatelů či nedostatek materiálu, výpadky v dopravě, zařízení, pohonných hmot, energie, práci nebo materiálu, přerušení dodávek energie, IT virů a kybernetických útoků či nefunkčnost sítí.

9.2Vy i společnost Bytedance jste nezávislé subjekty. Smlouva za žádných okolností nebude představovat zástupnost, partnerství, společný podnik nebo pracovní poměr mezi stranami.

9.3Smlouva (ve znění pozdějších předpisů) představuje úplnou dohodu mezi stranami ve vztahu k obsahu této smlouvy a nahrazuje všechny předchozí písemné nebo ústní dohody mezi stranami ve vztahu k příslušnému obsahu. Jakékoli vzdání se jakéhokoli porušení či nedodržení smlouvy ze strany společnosti Bytedance nebude považováno za vzdání se jakéhokoli předchozího nebo následného porušení či nedodržení těchto podmínek.

9.4Smlouva a veškeré spory vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní (včetně jakéhokoli údajného porušení či zpochybnění platnosti vymahatelnosti této smlouvy) se budou řídit zákony Singapuru. Pokud jsou některé podmínky smlouvy z jakéhokoli důvodu částečně neplatné nebo nevymahatelné, zbývající podmínky zůstávají v platnosti a závazné pro obě strany.

9.5Jakýkoli spor vyplývající ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně otázek týkajících se její existence, platnosti či ukončení, bude postoupen a nakonec vyřešen arbitráží vedenou Singapurským mezinárodním arbitrážním centrem (Singapore International Arbitration Centre, „SIAC“) v souladu s aktuálně platnými Pravidly arbitráže Singapurského mezinárodního arbitrážního centra (dále jen „pravidla SIAC“), která jsou považována za součást této smlouvy ve formě odkazu. Sídlem arbitráže bude Singapur. Arbitrážní soud se skládá z (1) arbitra, kterého strany jmenují společně. Pokud se strany nedohodnou na arbitrovi do deseti (10) dnů od doručení oznámení o arbitráži, bude arbitr jmenován prezidentem SIAC. Jazykem arbitráže je angličtina.

9.6Žádná osoba ani subjekt, který není smluvní stranou smlouvy, nebude mít podle singapurského zákona Contracts (Rights of Third Parties) Act, kapitoly 53B nebo jiných podobných zákonů právo vymáhat jakoukoli podmínku smlouvy, bez ohledu na to, zda tato osoba či subjekt byly identifikovány jménem, jako člen třídy nebo jako subjekt odpovídající konkrétnímu popisu. Aby se předešlo pochybnostem, nebude to mít vliv na práva žádného povoleného postupníka nebo nabyvatele smlouvy.

9.7Na základě této smlouvy nesmíte postoupit, sublicencovat, převést, uzavřít subdodávky ani jinak se zbavit žádného ze svých práv nebo povinností bez předchozího písemného souhlasu společnosti Bytedance. Společnost Bytedance může kdykoli postoupit, sublicencovat, převést, uzavřít subdodávku nebo jinak se zbavit svého práva či povinnosti vyplývající ze smlouvy bez předchozího upozornění nebo souhlasu (kromě rozsahu vyžadovaného platnými zákony).

9.8Ukončením není dotčeno ani ovlivněno žádné právo na žalobu nebo nápravu, které vznikne či následně vznikne kterékoli straně, a veškerá ustanovení, která mají přetrvávat ve smlouvě nebo u nichž je implikováno zachování, zůstávají zcela v platnosti a účinnosti. Aby se předešlo pochybnostem, je výslovně vyhrazeno právo požadovat ztrátu nebo škodu způsobenou událostí, která způsobila porušení smlouvy.

9.9Společnost Bytedance vám může zaslat oznámení prostřednictvím obecného oznámení zveřejněného v síti Pangle nebo zaslaného na vaši e-mailovou adresu uvedenou ve vašem účtu. Společnosti Bytedance musíte zaslat oznámení e-mailem na adresu pangle_support@bytedance.com.

9.10Pojem „důvěrné informace“ znamená jakékoli informace (i) týkající se obchodních činností a služeb sítě Pangle, které jsou přístupné po registraci vašeho účtu, nebo (ii) které vám sdělíme za podmínek důvěrnosti týkajících se obchodních činností, záležitostí, zákazníků, klientů či dodavatelů společnosti Bytedance nebo jejích přidružených osob.

9.11Důvěrné informace nebudou zahrnovat žádné informace, které:

a.Jsou nebo se stanou obecně dostupnými ve veřejné doméně nebo se stanou dostupnými

b.veřejnosti, a to kdykoli, ať už před nebo po této smlouvě.

c.Byly před zveřejněním ve vašem zákonném vlastnictví a nebyly získány vaším přístupem k síti Pangle.

d.Vám jsou v souladu se zákonem sděleny třetí stranou bez povinnosti zachovávat mlčenlivost.

e.Jsou vámi nezávisle získány bez použití důvěrných informací nebo přístupu k nim.

f.Jsou vyžádány nebo jejich zveřejnění je požadováno zákony, nařízeními, regulačními orgány či jinými příslušnými

g.soudními nebo vládními příkazy.

9.12Souhlasíte s tím, že bez našeho předchozího písemného souhlasu nebudete důvěrné informace sítě Pangle sdělovat žádné třetí straně ani používat jinak než ke správě svého účtu. V případě, že je udělen souhlas se zveřejněním údajů, souhlasíte s tím, že před zveřejněním uložíte příjemci povinnost zachovávat důvěrnost ve stejném rozsahu, jak je zde uvedeno. Souhlasíte s tím, že nás budete po zjištění jakékoli ztráty či neoprávněného použití nebo vyzrazení důvěrných informací neprodleně písemně informovat a přijmete veškerá nezbytná opatření k minimalizaci ztráty či neoprávněného použití nebo zpřístupnění důvěrných informací. Výše uvedený zákaz zpřístupňovat důvěrné informace nebude použit v rozsahu, v jakém je vyžadováno, aby byly určité důvěrné informace zpřístupněny podle zákona nebo na základě soudního rozhodnutí, a to za předpokladu, že nám předem tuto povinnost informace zpřístupnit písemně oznámíte a budete nám přiměřeně pomáhat se získáním ochranného příkazu. Pokud bude váš účet zrušen, souhlasíte s:

a.Doručením veškerých materiálů obsahujících důvěrné informace spolu se všemi jejich kopiemi v jakékoli formě nám.

b.Zničením veškerých materiálů obsahujících důvěrné informace spolu se všemi jejich kopiemi.

9.13Tato smlouva byla sepsána v angličtině a byla přeložena do několika dalších jazyků. V případě jakýchkoli rozporů mezi anglickou verzí a překladem má v míře dané platnými zákony přednost anglická verze.