Home/Privacy and Terms/

Όροι χρήσης Pangle

Τελευταία ενημέρωση: 15 Δεκεμβρίου 2020

Καλώς ήρθατε στο Pangle!

I.Εισαγωγή

1.1Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους χρήσης. Αυτοί οι Όροι Χρήσης ("Συμφωνία") περιέχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του Pangle (όπως ορίζεται παρακάτω) μεταξύ εσάς και της Bytedance Pte. Ltd. ("Bytedance").

1.2Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Συμφωνώ" κατά τη διαδικασία εγγραφής, με τη σύνδεση ή τη χρήση οποιουδήποτε τμήματος της Pangle, επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει, συμφωνήσει και αποδεχτεί τη Συμφωνία. Εάν δεν συμφωνείτε να δεσμευτείτε από τη Συμφωνία, δεν πρέπει να εγγραφείτε, να συνδεθείτε ή να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε τμήμα του Pangle. Εάν επιθυμείτε να πωλείτε απόθεμα διαφημίσεων στην Bytedance χρησιμοποιώντας το Pangle, θα ισχύει το Συμφωνητικό Υπηρεσιών που κατέστη διαθέσιμο μετά τη δημιουργία λογαριασμού στο Pangle.

1.3Χρησιμοποιώντας το Pangle, συνάπτετε δεσμευτικό συμβόλαιο με την Bytedance. Εάν συμφωνήσετε με τους όρους, για λογαριασμό οποιασδήποτε οντότητας, όπως ο εργοδότης σας ή η εταιρεία στην οποία εργάζεστε, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε δεόντως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι αυτής της οντότητας και αναγνωρίζετε πως έχετε διαβάσει και συμφωνείτε ότι η εν λόγω οντότητα δεσμεύεται από την παρούσα Συμφωνία. Στη Συμφωνία, τα “Εσείς" ή "Εσάς" θα αναφέρονται σε εσάς ή στην οντότητα για την οποία συνάπτετε τη Συμφωνία, ανάλογα με την περίπτωση.

1.4Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά τη Συμφωνία, ιδίως τους όρους που σχετίζονται με περιορισμούς ή εξαιρέσεις ευθύνης. Οι σημαντικοί όροι ενδέχεται να επισημαίνονται με έντονους χαρακτήρες ή να υπογραμμίζονται για να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή. Ωστόσο, είναι σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά το σύνολο της Συμφωνίας.

1.5Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να σταματήσουμε να παρέχουμε υπηρεσίες στο Pangle, να αποκλείσουμε ή να αρνηθούμε την πρόσβαση στον λογαριασμό σας, σύμφωνα με τη Συμφωνία. Εάν ο λογαριασμός σας είναι αποκλεισμένος, δεν θα έχετε πρόσβαση και δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Pangle.

II.Ορισμοί και ερμηνεία

2.1 Στη συμφωνία, οι ακόλουθοι όροι έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

Λογαριασμός: σημαίνει τον εγγεγραμμένο λογαριασμό στον οποίο εγγραφήκατε για πρόσβαση στο Pangle.

Συνδεδεμένη εταιρεία: σημαίνει, σε σχέση με ένα συμβαλλόμενο μέρος, οποιαδήποτε οντότητα ελέγχει, βρίσκεται υπό τον έλεγχο ή υπό κοινό έλεγχο με αυτό το συμβαλλόμενο μέρος, όπου έλεγχος σημαίνει η άμεση ή έμμεση κυριότητα άνω του 50 τοις εκατό του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, ή παρόμοιο δικαίωμα ιδιοκτησίας του εν λόγω μέρους, ή η νομική εξουσία να κατευθύνει ή να ορίζει την κατεύθυνση της γενικής διαχείρισης και των πολιτικών του εν λόγω μέρους, είτε μέσω της κυριότητας κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, είτε μέσω σύμβασης ή με άλλον τρόπο, ενώ οι όροι έλεγχοι και ελεγχόμενοι θα ερμηνεύονται αντίστοιχα.

Εφαρμοστέο Δίκαιο: σημαίνει όλους τους ισχύοντες νόμους, διατάγματα, θεσπίσματα, κανονισμούς, κανονιστικές πολιτικές, θεσμούς, πρωτόκολλα, βιομηχανικούς κώδικες, κανονιστικές χορηγήσεις, κανονιστικές άδειες ή απαιτήσεις οποιουδήποτε δικαστηρίου, δικαστική ή κυβερνητική, νομική, κανονιστική, δικανική, διοικητική ή εποπτική αρχή ή σώμα.

Pangle: σημαίνει την πλατφόρμα διαφημίσεων και τις υπηρεσίες που διαχειρίζεται η Bytedance, οι οποίες είναι προσβάσιμες στη διεύθυνση: https://www.pangleglobal.com/ και τυχόν σχετικές εφαρμογές, ιστότοπους, πλατφόρμες κι άλλα συστήματα και υπηρεσίες υποστήριξης που διαχειρίζεται η Bytedance.

Πολιτικές: σημαίνει οποιεσδήποτε πολιτικές, κατευθυντήριες γραμμές ή οδηγίες, που σχετίζονται με το Pangle, όπως σας κοινοποιούνται ή τίθενται στη διάθεσή σας με άλλον τρόπο από την Bytedance ανά διαστήματα, και όπως ενδέχεται να ενημερώνονται ανά διαστήματα.

2.2Οι επικεφαλίδες των όρων που χρησιμοποιούνται εδώ είναι μόνο για διευκόλυνση και αναφορά και δεν έχουν καμία νομική σημασία και επίδραση στην ερμηνεία.

III.Κανόνες λογαριασμού και εγγραφής

3.1Για να χρησιμοποιήσετε το Pangle, πρέπει να εγγραφείτε και να διατηρείτε έναν λογαριασμό. Για να εγγραφείτε για έναν Λογαριασμό, πρέπει να παρέχετε στην Bytedance την άδεια της επιχείρησής σας ή τα στοιχεία εγγραφής της εταιρείας (ή ισοδύναμα), το όνομα, τη διεύθυνση email, τον αριθμό επικοινωνίας και τη διεύθυνση επικοινωνίας και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία απαιτείται από την Bytedance στη φόρμα εγγραφής.

3.2Η Bytedance θα εξετάσει τις πληροφορίες που υποβάλατε κατά την εγγραφή σας για έναν Λογαριασμό. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Bytedance έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει τις πληροφορίες και το υλικό που υποβάλατε (όπως αντίγραφα της ταυτότητάς σας, την επιχειρηματική άδεια ή την εγγραφή εταιρείας, την επίσημη δήλωση/περιγραφή της οντότητας και τις σχετικές οικονομικές πληροφορίες ή έγγραφα) πριν αποφασίσει εάν θα εγκρίνει την αίτηση εγγραφής σας. Εάν το υλικό που υποβάλλετε ή οι πληροφορίες που παρέχετε είναι ελλιπείς ή ανακριβείς, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Pangle. Η Bytedance διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αρνηθεί να επιτρέψει σε οποιοδήποτε άτομο να κάνει εγγραφή για Λογαριασμό στο Pangle για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς να υποχρεούται να παρέχει σε αυτό το άτομο τον λόγο(ους) της απόρριψης.

3.3Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος και εγκριθεί η αίτηση εγγραφής σας, θα γίνετε «Συνεργάτης» του Pangle. Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Pangle.

3.4Είστε υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στον λογαριασμό σας. Πρέπει:

a.να έχετε μόνο έναν Λογαριασμό,

b.να διατηρείτε τα στοιχεία του Λογαριασμού σας (όπως το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας) εμπιστευτικά και ασφαλή και μην επιτρέπετε πρόσβαση στον Λογαριασμό σας από κανένα άλλο άτομο και

c.ειδοποιήστε αμέσως την Bytedance εάν υποπέσει στην αντίληψή σας ή υποψιάζεστε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση του λογαριασμού σας ή τυχόν ευπάθεια ασφαλείας που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας.

3.5Η Bytedance διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει ή να αρνηθεί την πρόσβαση στον Λογαριασμό σας ή/και να αποκλείσει ή να περιορίσει τυχόν διαθέσιμες λειτουργίες στο Pangle, με την επιφύλαξη άλλων δικαιωμάτων ή διορθωτικών μέτρων που έχει στη διάθεσή της:

a.εάν η Bytedance αποφασίσει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ότι έχετε παραβεί οποιονδήποτε όρο της Συμφωνίας,

b.εάν η Συμφωνία καταγγελθεί για οποιονδήποτε λόγο, και/ή

c.οποιαδήποτε άλλη στιγμή κατά την εύλογη διακριτική ευχέρεια της Bytedance.

IV.Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σας

4.1Δηλώνετε και εγγυάστε σε συνεχή βάση καθ' όλη τη διάρκεια της Συμφωνίας ότι:

a.έχετε πλήρη εξουσία και αρμοδιότητα να συνάψετε τη Συμφωνία και να εκτελέσετε τις υποχρεώσεις σας βάσει της Συμφωνίας,

b.θα παράσχετε έγκαιρα στην Bytedance οποιοδήποτε υλικό ή πληροφορίες, τις οποίες ζητά εύλογα η Bytedance, σε σχέση με τη Συμφωνία, και όλο το υλικό και οι πληροφορίες που υποβλήθηκαν από εσάς (ή εκ μέρους σας) στην Bytedance (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών και υλικών που υποβάλατε κατά την εγγραφή) είναι πάντα ακριβείς, αυθεντικές, επικαιροποιημένες, πλήρεις και όχι παραπλανητικές,

c.σε περίπτωση αλλαγών στα στοιχεία του λογαριασμού σας, στο υλικό ή σε άλλες πληροφορίες που υποβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, του email και του αριθμού επικοινωνίας, θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως το εν λόγω υλικό ή τις πληροφορίες μέσω του λογαριασμού σας στο Pangle και αναγνωρίζετε ότι το Pangle δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην επικοινωνία μαζί σας, εάν το υλικό ή οι πληροφορίες σας είναι λανθασμένες ή μη ενημερωμένες,

d.θα συμμορφώνεστε ανά πάσα στιγμή με το σύνολο του Εφαρμοστέου Δίκαιου, τη Συμφωνία και τις Πολιτικές και θα ειδοποιείτε αμέσως την Bytedance εάν παραβιάσετε οποιοδήποτε Εφαρμοστέο Δίκαιο, Συμφωνία ή τις Πολιτικές (η εν λόγω ενέργεια δεν θα εξαλείψει την παράβαση, ωστόσο ενδέχεται να μετριάσει τον αντίκτυπό της)

e.θα χρησιμοποιήσετε το Pangle μόνο για νόμιμους σκοπούς και αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζεται να χρησιμοποιηθεί, και

f.δεν θα παραχωρήσετε άδεια, δευτερεύουσα άδεια, πωλήσετε, μεταπωλήσετε, εκχωρήσετε, διανείμετε ή εκμεταλλευτείτε εμπορικά ή διαθέσετε το Pangle σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

4.2Κατά τη χρήση του Pangle, δεν πρέπει:

a.να χρησιμοποιήσετε το Pangle για οποιαδήποτε συμπεριφορά που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την κανονική λειτουργία του διαδικτύου ή με τρόπο που θα βλάψει ή θα παρακάμψει την ακεραιότητα ή τη λειτουργία απόδοσης του Pangle, ή τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτό,

b.να εμπλακείτε σε οποιαδήποτε δόλια, παραπλανητική, παράνομη, εγκληματική συμπεριφορά ή συμπεριφορά εξαπάτησης,

c.να χρησιμοποιήσετε το Pangle για οποιαδήποτε συμπεριφορά που βλάπτει τα συμφέροντα ή με οποιονδήποτε τρόπο βλάπτει τη φήμη της Bytedance και/ή των συνδεδεμένων εταιρειών της,

d.να αποσυναρμολογήσετε, προβείτε σε αντίστροφη μηχανική, εξαγωγή του πηγαίου κώδικα, τροποποίηση ή άλλη προσπάθεια απόκτησης του πηγαίου κώδικα ή της υποκείμενης λογικής οποιουδήποτε τμήματος του Pangle,

e.να αποσυναρμολογήσετε, προβείτε σε αντίστροφη μηχανική, εξαγωγή του πηγαίου κώδικα, τροποποίηση ή άλλη προσπάθεια απόκτησης του πηγαίου κώδικα ή της υποκείμενης λογικής οποιουδήποτε τμήματος ενός ιστότοπου ή εταιρείας τρίτου μέρους, για το οποίο η Pangle παρέχει υπηρεσίες, ή ενός τρίτου μέρους που έχει σχέση συνεργασίας με την Bytedance και/ή τις συνδεδεμένες εταιρείες της,

f.να χρησιμοποιήσετε τεχνικές “crawl,” “scrape,” “spider” ή να αντιγράψετε ή αποθηκεύσετε με άλλον τρόπο οποιοδήποτε τμήμα του Pangle για οποιονδήποτε σκοπό δεν προβλέπεται από τη Συμφωνία (π.χ. προκειμένου να μιμηθείτε τη λειτουργικότητα και/ή το εξαγόμενο αποτέλεσμα του Pangle ή να δημιουργήσετε ένα ανταγωνιστικό προϊόν ή υπηρεσία),

g.να δώσετε τη δυνατότητα ή να επιτρέψετε σε οποιοδήποτε άτομο να διανείμει τυχόν ιούς λογισμικού, ιούς τύπου worm, δούρειους ίππους ή άλλον επιβλαβή κώδικα υπολογιστή μέσω του Pangle και να χρησιμοποιήσετε εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να αποτρέψετε να συμβεί αυτό,

h.να προσποιηθείτε ότι είστε κάποιο άλλο άτομο ή οντότητα ή να παρουσιάσετε ψευδώς τη σχέση σας με ένα άτομο ή οντότητα,

i.να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή να κάνετε χρήση οποιονδήποτε υπολογιστών, δεδομένων, συστημάτων, λογαριασμών ή δικτύων οποιουδήποτε ατόμου (π.χ. κάνοντας κατάχρηση κωδικών πρόσβασης ή λογαριασμών άλλων προσώπων), και/ή

j.να προσπαθήσετε να παρακάμψετε τυχόν ελέγχους ή μηχανισμούς ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν κωδικών πρόσβασης ή μεθόδων ελέγχου ταυτότητας χρήστη.

V.Δικαιώματα και υποχρεώσεις της Bytedance

5.1Η Bytedance διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις δυνατότητες και τη λειτουργικότητα του Pangle κατά την απόλυτη και αποκλειστική διακριτική ευχέρειά της ανά διαστήματα, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της προσαρμογής της πλατφόρμας και των υπηρεσιών του Pangle.

5.2Η Bytedance διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους της Συμφωνίας ανά διαστήματα. Η Bytedance θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να σας ειδοποιεί για τυχόν σημαντικές αλλαγές στη Συμφωνία, ωστόσο, συμφωνείτε ότι αποτελεί δική σας ευθύνη να ελέγχετε τακτικά τη Συμφωνία και πως η συνεχιζόμενη χρήση του Pangle θα αποτελεί την αποδοχή σας σε οποιεσδήποτε εν λόγω παραλλαγές ή τροποποιήσεις των όρων της Συμφωνίας. Εκτός από τα παραπάνω, καμία προσθήκη ή τροποποίηση της Συμφωνίας δεν θα είναι δεσμευτική για τα συμβαλλόμενα μέρη, εκτός εάν συμφωνηθεί γραπτώς από τα συμβαλλόμενα μέρη.

VI.Διάρκεια και καταγγελία

6.1Η συμφωνία θα συνεχιστεί έως ότου καταγγελθεί σύμφωνα με τους όρους της.

6.2Η Bytedance μπορεί να τερματίσει τη Συμφωνία ή/και να αναστείλει ή να τερματίσει τη χρήση του Pangle εν όλω ή εν μέρει:

a.ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο, παρέχοντάς σας γραπτή ειδοποίηση, και

b.αμέσως, με ή χωρίς προειδοποίηση, εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε όρο της Συμφωνίας, με την επιφύλαξη των άλλων δικαιωμάτων και μέτρων αποκατάστασης της Bytedance.

6.3Εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε όρο της Συμφωνίας, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων της Bytedance σύμφωνα με το άρθρο 5.2, δεσμεύεστε να διορθώσετε το ζήτημα με δικό σας κόστος ή/και να λάβετε μέτρα για τη διερεύνηση του ζητήματος και να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα (συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά του αποκλεισμού της πρόσβασης στον λογαριασμό σας) για μετριασμό του αντίκτυπου της παραβίασης στην Bytedance.

VII.Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

7.1Με την επιφύλαξη, ανά πάσα στιγμή, της συμμόρφωσής σας με τη Συμφωνία, η Bytedance και οι δικαιοπάροχοί της σάς παρέχουν μια ανακλητή, περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, μη υποαδειοδοτούμενη, χωρίς δικαιώματα εκμετάλλευσης άδεια κατά τη διάρκεια της Συμφωνίας, για πρόσβαση και χρήση του Pangle για υπηρεσίες.

7.2Όπως και μεταξύ των μερών, όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο ή από το Pangle, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής οποιωνδήποτε σχολίων, ανήκουν και θα παραμείνουν κεκτημένα της Bytedance, και τίποτα στη Συμφωνία δεν μεταβιβάζει οποιαδήποτε ιδιοκτησία στο ή από το Pangle σε εσάς.

7.3Όλα τα κείμενα, εικόνες, γραφικά και υλικό ήχου και βίντεο που περιέχονται στις υπηρεσίες που παρέχονται από την Bytedance, προστατεύονται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων και άλλων νόμων πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν επιτρέπεται να τροποποιείτε, διανέμετε ή αναπαράγετε με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε από αυτό το υλικό ή άλλες ιδιόκτητες πληροφορίες, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Bytedance ή των σχετικών κατόχων δικαιωμάτων.

VIII.Ευθύνη και αποζημίωση

8.1Εκτός αν ορίζεται ρητά στη Συμφωνία ή απαιτείται βάσει οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου, το Pangle παρέχεται «ως έχει» και «ως διατίθεται» χωρίς καμία εγγύηση, και η Bytedance αποκλείει ρητά και αποποιείται όλες τις δηλώσεις και εγγυήσεις, είτε είναι ρητές, είτε σιωπηρές ή εκ του νόμου. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω και στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται βάσει του Εφαρμοστέου Δικαίου, η Bytedance δεν παρέχει καμία δήλωση, εγγύηση ή άλλη διαβεβαίωση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την αξιοπιστία, καταλληλότητα, ποιότητα, διαθεσιμότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα για οποιονδήποτε σκοπό του Pangle, ή ότι το Pangle θα λειτουργεί αδιάλειπτα, χωρίς σφάλματα ή θα λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιονδήποτε άλλον εξοπλισμό, λογισμικό, σύστημα ή δεδομένα.

8.2Κανένα μέρος δεν φέρει ευθύνη για τυχόν χαμένα κέρδη, απώλεια αποταμιεύσεων, απώλεια αξίας, απώλεια δεδομένων ή απώλεια πωλήσεων (ανεξάρτητα από το αν τα εν λόγω κέρδη, αποταμιεύσεις, αξία ή πωλήσεις είναι άμεσα, έμμεσα, επακόλουθα ή άλλης φύσης), τυχαίες, έμμεσες, τιμωρητικές, ειδικές ή επακόλουθες ζημίες βάσει οποιουδήποτε μέρους της Συμφωνίας, ακόμη και αν το μέρος έχει ενημερωθεί ή γνώριζε την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

8.3Θα αποζημιώσετε και θα απαλλάξετε την Bytedance, τους δικαιοπαρόχους της, και τις συνδεδεμένες εταιρείες κάθε σχετικού συμβαλλόμενου μέρους, και τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, μέλη, υπαλλήλους και αντιπροσώπους τους, από οποιαδήποτε και κάθε αξίωση, κόστος, ζημία, απώλεια, ευθύνη και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών και δικηγορικών εξόδων) που προκύπτουν από ή σε σχέση με:

a.της παραβίαση από μέρους σας των ενοτήτων 3.4, 4.1, 4.2 και 7.3 και 9.10 της Συμφωνίας, και

b.τυχόν πραγματικές ή απειλούμενες αξιώσεις τρίτων, που προκύπτουν από ή σε σχέση με την παραβίαση της Συμφωνίας ή τη χρήση του Pangle από εσάς.

8.4Με την επιφύλαξη της γενικότητας του υπολοίπου κειμένου της ενότητας 7, η μέγιστη συνολική ευθύνη της Bytedance, όπως προκύπτει βάσει ή σε σχέση με τη Συμφωνία, για τη σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης αμέλειας), παραβίαση νόμιμης υποχρέωσης ή άλλως, δεν θα υπερβαίνει τα 50 USD.

8.5Το Pangle μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους ή υπηρεσίες (“Συνδεδεμένοι ιστότοποι”) αποκλειστικά για τη διευκόλυνσή σας. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά και ορίζεται ρητά, η Bytedance δεν υποστηρίζει τους εν λόγω συνδεδεμένους ιστότοπους ή τις πληροφορίες, το υλικό, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που περιέχονται ή είναι προσβάσιμες μέσω των συνδεδεμένων ιστότοπων. Επιπλέον, η Bytedance δεν παρέχει καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση σχετικά με τις πληροφορίες, το υλικό, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που περιέχονται ή είναι προσβάσιμα μέσω συνδεδεμένων ιστοτόπων.

IX.Διάφορα

9.1Η Bytedance δεν φέρει ευθύνη για καθυστέρηση ή μειωμένη απόδοση η οποία οφείλεται σε αιτίες πέραν του εύλογου ελέγχου της Bytedance, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, πυρκαγιάς, έκρηξης, δυσμενών καιρικών συνθηκών, πλημμύρας, σεισμού, πανδημίας, τρομοκρατίας, ταραχών, αστικών αναταραχών, πολέμου, εχθροπραξιών, απεργιών, στάσεων εργασίας, μειωμένης οικονομικής δραστηριότητας, ή άλλων κλαδικών διαφορών, ατυχημάτων, ταραχών ή αστικών διαταραχών, κυβερνητικών ενεργειών, διακοπών ρεύματος και καθυστερήσεων από προμηθευτές ή ουσιαστικής έλλειψης μεταφορικών μέσων, εγκαταστάσεων, καυσίμων, ενέργειας, εργασίας ή υλικών, διακοπής παροχής ενέργειας, ιών υπολογιστών και κυβερνοεπιθέσεων, καθώς επίσης δυσλειτουργία δικτύων.

9.2Τόσο εσείς όσο και η Bytedance είστε ανεξάρτητες οντότητες. Η Συμφωνία δεν θα αποτελεί σε καμία περίπτωση σχέση αντιπροσώπευσης, εταιρικής σχέσης, κοινοπραξίας ή σχέσης απασχόλησης μεταξύ των μερών.

9.3Η Συμφωνία (όπως τροποποιείται ανά διαστήματα) αποτελεί το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ των μερών, σε σχέση με το περιεχόμενο της παρούσας, και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες γραπτές ή προφορικές συμφωνίες μεταξύ των μερών, σε ό,τι αφορά το σχετικό περιεχόμενο. Οποιαδήποτε παραίτηση από οποιαδήποτε παραβίαση, ή μη συμμόρφωση με τη Συμφωνία της Bytedance, δεν θα θεωρείται παραίτηση από προηγούμενη ή μεταγενέστερη παραβίαση ή μη συμμόρφωση με αυτούς τους όρους.

9.4Η Συμφωνία, καθώς και οποιεσδήποτε και όλες οι διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη Συμφωνία (συμπεριλαμβανομένης τυχόν φερόμενης παραβίασης ή αμφισβήτησης της δυνατότητας επιβολής της συμφωνίας) θα διέπονται από τους νόμους της Σιγκαπούρης. Εάν οποιοσδήποτε όρος της Συμφωνίας είναι εν μέρει άκυρος ή ανεφάρμοστος για οποιονδήποτε λόγο, οι υπόλοιποι όροι θα εξακολουθούν να ισχύουν και να είναι δεσμευτικοί και για τα δύο μέρη.

9.5Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από ή σε σχέση με τη Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ερώτησης σχετικά με την ύπαρξη, την ισχύ ή τον τερματισμό της, θα παραπεμφθεί και θα επιλυθεί τελικά με διαιτησία που θα διαχειρίζεται το Διεθνές Κέντρο Διαιτησίας της Σιγκαπούρης ("SIAC") σύμφωνα με τους Κανόνες Διαιτησίας του Διεθνούς Κέντρου Διαιτησίας της Σιγκαπούρης ("Κανόνες SIAC") όπως ισχύουν επί του παρόντος, και οι εν λόγω κανόνες θεωρούνται ότι ενσωματώνονται μέσω παραπομπής στη Συμφωνία. Η έδρα της διαιτησίας είναι η Σιγκαπούρη. Το διαιτητικό δικαστήριο αποτελείται από (1) διαιτητή, ο οποίος θα διοριστεί από κοινού από τα μέρη. Εάν τα μέρη δεν συμφωνήσουν σε διαιτητή εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της ειδοποίησης διαιτησίας, ο διαιτητής θα διοριστεί από τον Πρόεδρο της SIAC. Η γλώσσα της διαιτησίας θα είναι η Αγγλική.

9.6Κανένα πρόσωπο ή οντότητα που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας, δεν έχει κανένα δικαίωμα βάσει του Νόμου περί Συμβάσεων (Δικαιώματα Τρίτων), Κεφάλαιο 53Β της Σιγκαπούρης ή άλλων παρόμοιων νόμων, να επιβάλει οποιονδήποτε όρο της Συμφωνίας, ανεξάρτητα από το εάν το εν λόγω πρόσωπο ή οντότητα έχει ταυτοποιηθεί με το όνομα, ως μέλος μιας κατηγορίας, ή στα πλαίσια της απάντησης σε μια συγκεκριμένη περιγραφή. Για την αποφυγή αμφιβολιών, αυτό δεν επηρεάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε επιτρεπόμενου εντολοδόχου ή εκδοχέα της Συμφωνίας.

9.7Δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε, να εκχωρήσετε εκ νέου άδεια, να μεταβιβάσετε, να αναθέσετε με υπεργολαβία ή να διαθέσετε με άλλον τρόπο οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας, βάσει της Συμφωνίας, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Bytedance. Η Bytedance μπορεί ανά πάσα στιγμή να εκχωρήσει, να υπο-αδειοδοτήσει, να μεταβιβάσει, να αναθέσει με υπεργολαβία ή να διαθέσει με άλλον τρόπο τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις της βάσει της Συμφωνίας, χωρίς ειδοποίηση ή συγκατάθεση (έως τον βαθμό που απαιτείται από το Εφαρμοστέο Δίκαιο).

9.8Ο τερματισμός δεν θίγει και δεν επηρεάζει οποιοδήποτε δικαίωμα δράσης ή αποκατάστασης, το οποίο έχει προκύψει ή θα προκύψει στη συνέχεια για οποιοδήποτε μέρος, και όλες οι διατάξεις που πρόκειται να επιβιώσουν της Συμφωνίας, ή οι οποίες υπονοούνται ότι θα επιβιώσουν, θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ. Προς αποφυγή αμφιβολιών, επιφυλάσσεται ρητά του δικαιώματος αξίωσης απώλειας ή ζημίας που προέκυψε από ένα γεγονός, το οποίο προκάλεσε παραβίαση της σύμβασης.

9.9Η Bytedance μπορεί να σας ειδοποιήσει μέσω γενικής ειδοποίησης η οποία θα δημοσιευτεί στο Pangle, ή μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε ορίσει στον λογαριασμό σας. Πρέπει να ειδοποιήσετε την Bytedance μέσω email στη διεύθυνση pangle_support@bytedance.com.

9.10"Εμπιστευτικές πληροφορίες" σημαίνει οποιεσδήποτε πληροφορίες (i) που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τις υπηρεσίες τoυ Pangle, οι οποίες είναι προσβάσιμες μετά τη δημιουργία του λογαριασμού σας ή (ii) σας αποκαλύπτουμε, υπό καθεστώς εμπιστευτικότητας σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα, τις υποθέσεις, τους καταναλωτές, τους πελάτες ή τους προμηθευτές της Bytedance και/ή των Συνδεδεμένων μερών της.

9.11Οι εμπιστευτικές πληροφορίες δεν θα περιλαμβάνουν πληροφορίες οι οποίες:

a.είναι ή καθίστανται κατά κανόνα διαθέσιμες στον δημόσιο τομέα ή καθίστανται διαθέσιμες

b.δημόσιες ανά πάσα στιγμή, είτε πριν είτε μετά την παρούσα Συμφωνία,

c.ήταν στη νόμιμη κατοχή σας πριν από την αποκάλυψη και δεν αποκτήθηκαν από την πρόσβασή σας στο Pangle.

d.αποκαλύπτονται νόμιμα από τρίτο μέρος που δεν έχει υποχρέωση εμπιστευτικότητας,

e.έχουν αναπτυχθεί ανεξάρτητα από εσάς, χωρίς χρήση ή πρόσβαση στις εμπιστευτικές πληροφορίες ή

f.ζητείται ή απαιτείται να αποκαλυφθούν από νόμο, κανονισμούς, ρυθμιστικές αρχές ή οτιδήποτε άλλο

g.δικαστική ή κυβερνητική εντολή για αποκάλυψη.

9.12Συμφωνείτε ότι δεν θα αποκαλύψετε σε τρίτους και δεν θα χρησιμοποιήσετε τις εμπιστευτικές πληροφορίες του Pangle, παρά μόνο για τη διαχείριση του λογαριασμού σας, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Όταν χορηγείται συναίνεση για την αποκάλυψη δεδομένων, συμφωνείτε να θέσετε τον παραλήπτη υπό υποχρέωση εμπιστευτικότητας, με όρους τόσο αυστηρούς όσο και οι παρόντες, πριν από την αποκάλυψη. Συμφωνείτε ότι, αμέσως μετά την ανακάλυψη τυχόν απώλειας ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ή αποκάλυψης εμπιστευτικών πληροφοριών, θα μας ειδοποιήσετε γραπτώς και θα λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον μετριασμό της απώλειας ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ή αποκάλυψης εμπιστευτικών πληροφοριών. Η προαναφερθείσα απαγόρευση αποκάλυψης εμπιστευτικών πληροφοριών δεν ισχύει, στον βαθμό που ορισμένες εμπιστευτικές πληροφορίες απαιτείται να αποκαλυφθούν από εσάς, σύμφωνα με τον νόμο ή με εντολή δικαστηρίου, υπό την προϋπόθεση ότι θα μας παράσχετε προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση σχετικά με την υποχρέωση αποκάλυψης και θα μας βοηθήσετε εύλογα να λάβουμε προστατευτική εντολή. Εάν ο λογαριασμός σας κλείσει, συμφωνείτε:

a.να μας παραδώσετε οποιοδήποτε και όλο το υλικό που περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες, μαζί με όλα τα αντίγραφά του σε οποιαδήποτε μορφή, ή/και

b.να καταστρέψετε οποιοδήποτε και όλο το υλικό που περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες, μαζί με όλα τα αντίγραφά του.

9.13Η παρούσα Συμφωνία συντάσσεται στα Αγγλικά και μπορεί να παρέχονται μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες. Σε περίπτωση διένεξης μεταξύ της αγγλικής έκδοσης και τυχόν μεταφράσεων, η αγγλική έκδοση θα υπερισχύσει στον βαθμό που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους.