Home/Privacy and Terms/

Pangle Felhasználási feltételek

Legutóbbi frissítés: 2020. december 15.

Üdvözlünk a Pangle-ben!

I. Bevezetés

1.1 Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket a Felhasználási feltételeket. Ezek a Felhasználási feltételek (a továbbiakban: „ Szerződés”) tartalmazzák azokat a feltételeket, amelyekről a Pangle (az alábbiak szerint definiált) használata kapcsán megállapodik Ön és a Bytedance Pte. Ltd. (a továbbiakban: „Bytedance”).

1.2 A regisztráció során az "Elfogadom" gombra kattintva, a bejelentkezéssel vagy a Pangle bármely részének használatával Ön megerősíti, hogy elolvasta, megértette, tudomásul vette és elfogadta a Szerződést. Ha Ön nem vállalja a Szerződéses kötelezettségeket, akkor nem regisztrálhat, nem jelentkezhet be a Panglebe és nem használhatja annak egy részét sem. Ha hirdetési készletet szeretne értékesíteni a Bytedance-nek a Pangle segítségével, akkor a Pangle-fiók regisztrálásakor rendelkezésére bocsátott szolgáltatási szerződés alkalmazandó.

1.3 A Pangle használatával Ön kötelező érvényű szerződést köt a Bytedance céggel. Ha Ön bármely szervezet, például munkáltató vagy vállalat képviseletében vállalja ezeket a feltételeket, akkor Ön ezennel kijelenti és szavatolja, hogy Ön e szervezet megfelelő felhatalmazással rendelkező képviselője, és kijelenti, hogy elolvasta e feltételeket és elfogadja a Szerződés kötelező hatályát az adott szervezetre nézve. A Szerződésben az „Ön” vagy „Öné" kifejezés Önre, vagy arra a jogi személyre utal, amely nevében Ön Szerződést köt.

1.4 Kérjük, olvassa el figyelmesen a Szerződést, különös tekintettel a felelősség korlátozásával vagy kizárásával kapcsolatos feltételekre. A fontos kifejezéseket félkövér szedés vagy aláhúzás emelheti ki, azonban fontos, hogy az egész Szerződést figyelmesen elolvassa.

1.5 Fenntartjuk a jogot, hogy a Szerződési feltételeknek megfelelően felfüggesszük vagy leállítsuk a Pangle szolgáltatások nyújtását, illetve letiltsuk vagy megtagadjuk a fiókjához való hozzáférést. Fiókjának letiltása esetén nem férhet hozzá és nem használhatja a Pangle-t.

II. Fogalommeghatározások és értelmezés

2.1 A Szerződésben az alábbi kifejezések jelentése a következő:

Fiók: azt a fiókot jelenti, amit Ön a Pangle-hez való hozzáférés céljából regisztrált.

Társvállalat: Bármely fél vonatkozásában minden olyan entitás, amely az adott fél ellenőrzése alatt áll, azt ellenőrzi vagy azzal közös irányítás alatt áll, ahol az ellenőrzés az adott fél szavazati joggal rendelkező tőkéje több mint 50%-ának közvetlen vagy közvetett tulajdonjoga vagy hasonló tulajdonjog az adott fél részéről, illetve jogosultság az adott fél általános irányítására vagy vezetésének és szabályainak meghatározására a szavazati joggal rendelkező tőke tulajdonjogán keresztül, szerződéses úton, vagy egyéb módon; az ellenőrzés és ellenőrzött kifejezéseket ennek megfelelően kell értelmezni.

Vonatkozó jogszabályok: minden vonatkozó törvény, szabályzat, rendelet, határozat, előírás, protokoll, iparági szabályzat, hatósági engedély vagy bármely bíróság, törvényszék vagy kormányzati, jogalkotó, szabályozó, igazságügyi, közigazgatási vagy felügyeleti hatóság vagy szerv bármely követelménye vagy határozata.

Pangle : a Bytedance által üzemeltetett hirdetési platform és szolgáltatások, ami a következő címen érhető el:: https://www.pangleglobal.com/, továbbá a Bytedance által működtetett kapcsolódó alkalmazások, webhelyek, platformok és egyéb támogatási rendszerek és szolgáltatások.

Szabályzatok: minden olyan szabályzat, irányelv vagy útmutató, ami a Pangle-re vonatkozik, és amiről Ön értesítést kapott, vagy amelyet a Bytedance időről időre más módon elérhetővé tett, és amelyek időről időre frissülhetnek.

2.2 Az itt használt kifejezések megnevezései csak kényelmi és tájékoztató jellegűek, és semmilyen jogi jelentéssel nem bírnak, illetve nem befolyásolják a jogértelmezést.


III. Fiókokra és regisztrációra vonatkozó szabályok

3.1 A Pangle használatához regisztrálnia kell egy Fiókra és fenn kell azt tartania. Ha regisztrálni szeretne egy Fiókra, meg kell adnia a Bytedance-nek működési engedélye vagy cégbejegyzése adatait (vagy az azzal egyenértékű adatokat), nevét, e-mail címét, kapcsolattartási számát és címét, valamint a Bytedance által a regisztrációs űrlapon megkövetelt minden egyéb információt.

3.2 A Bytedance ellenőrzi a fiók regisztrálásakor benyújtott információkat. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bytedance-nek jogában áll ellenőrizni az Ön által benyújtott információkat és dokumentációt (például személyi igazolványának, vállalkozási engedélyének vagy cégbejegyzésének másolatát, a szervezet hivatalos nyilatkozatát/leírását és a vonatkozó pénzügyi információkat vagy dokumentációt), mielőtt eldöntené, hogy jóváhagyja-e az Ön regisztrációs kérelmét. Ha az Ön által megadott dokumentumok vagy adatok hiányosak vagy pontatlanok, előfordulhat, hogy nem fogja tudni használni a Pangle-t. A Bytedance fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bárkitől, bármilyen okból megtagadja Pangle Fiók regisztrálását, anélkül, hogy köteles lenne megadni az érintettnek az elutasítás okát.

3.3 Miután megtörtént az ellenőrzés és regisztrációs kérelmét jóváhagyták, Ön a Pangle „Partnerévé” válik. A Pangle eléréséhez felhasználói nevével és jelszavával be kell jelentkeznie a Fiókjába.

3.4 Ön felel a fiókjával végzett minden tevékenységért. Ön köteles:

a. csak egy Fiókkal rendelkezhet;

b. bizalmasan és biztonságosan megőrizni Fiókja adatait (például felhasználónevét és jelszavát), és megelőzni mások hozzáférését a Fiókjához; és

c. azonnal értesíteni a Bytedance-t, ha tudomására jut, vagy gyanítja a Fiókjához való illetéktelen hozzáférést vagy annak illetéktelen használatát, vagy a Fiókjához kapcsolódó biztonsági sérülékenységet.

3.5 A Bytedance fenntartja a jogot, hogy letiltsa vagy megtagadja az Ön Fiókjához való hozzáférést és/vagy letiltsa vagy korlátozza a Pangle összes funkcióját, egyéb jogai vagy jogorvoslati lehetőségei sérelme nélkül:

a. ha a Bytedance saját kizárólagos belátása szerint megállapítja, hogy Ön megsértette a Szerződés bármely feltételét;

b. a Szerződés bármilyen okból történő felmondása esetén és/vagy

c. a Bytedance ésszerű döntése szerint bármikor.

IV. Az Ön jogai és kötelezettségei

4.1 Ön a Szerződés teljes időtartamára nézve folyamatosan kijelenti és szavatolja az alábbiakat:

a. Ön teljes hatáskörrel és felhatalmazással rendelkezik a Szerződés megkötésére és a Szerződésből eredő kötelezettségek teljesítésére;

b. azonnal megad a Bytedance-nek minden olyan anyagot vagy információt, amelyet a Bytedance a Szerződés teljesítése kapcsán ésszerűen bekér, és az Ön által (vagy az Ön képviseletében) a Bytedance-nek benyújtott minden anyag és információ (beleértve a regisztrációkor megadott információkat és anyagokat) minden esetben pontos, hiteles, naprakész, teljes és nem félrevezető;

c. A Fiók regisztrációja során benyújtott adatok, dokumentáció vagy egyéb információk – beleértve a nevet, e-mail címet és kapcsolattartási számot – bármilyen változása esetén azonnal frissítenie kell ezeket a dokumentumokat vagy információkat a Pangle Fiókján keresztül, és tudomásul kell vennie, hogy a Pangle nem felel a késedelmes kapcsolatfelvételért helytelen vagy elavult dokumentáció vagy információ esetén;

d. mindenkor betart minden Vonatkozó jogszabályt, a Szerződést és a Szabályzatokat, és haladéktalanul értesíti a Bytedance-t, ha a Vonatkozó jogszabályok, a Szerződés és a Szabályzatok bármelyikét megsérti (amely eljárás önmagában nem hárítja el a jogsértés tényét, de enyhítheti annak hatását)

e. csak törvényes célokra használja a Pangle-t, és csak annak rendeltetésszerű céljaira; és

f. nem adja licencbe, allicencbe, nem értékesíti, nem értékesíti viszonteladóként, nem osztja ki, nem terjeszti, és nem hasznosítja vagy teszi elérhetővé kereskedelmi céllal más módon a Pangle-t harmadik fél számára.

4.2 A Pangle használata során tilos:

a. a Pangle minden olyan felhasználása, ami hátrányosan befolyásolhatja az Internet normális működését, vagy olyan módon, ami károsíthatja vagy megkerülheti a Pangle vagy az abban lévő adatok épségét vagy teljesítményét;

b. bármilyen csalás, félrevezetés, megtévesztés, illegális tevékenység vagy bűncselekmény;

c. a Pangle olyan használata, ami sérti a Bytedance és/vagy társvállalatainak érdekeit, vagy bármilyen módon károsítja azok hírnevét;

d. szétbontani, visszafejteni, dekompilálni, módosítani vagy más módon megkísérelni megszerezni a Pangle bármely részének forráskódját vagy mögöttes logikáját;

e. szétbontani, visszafejteni, dekompilálni, módosítani vagy más módon megkísérelni megszerezni olyan harmadik fél vagy cég webhelye bármely részének forráskódját vagy mögöttes logikáját, amelynek a Pangle szolgáltatást nyújt, vagy amely együttműködési kapcsolatban áll a Bytedance-szel és/vagy Társvállalataival;

f. „crawl”, „scrape”, vagy „spider” technikával, vagy egyéb módon lemásolni vagy tárolni a Pangle bármely részét bármely olyan célra, amelyet a Szerződés nem tartalmaz (pl. A Pangle funkcionalitásának és/vagy kimenetének utánzása, vagy egy kompetitív termék vagy szolgáltatás létrehozása céljából);

g. bármely személy számára szoftveres vírusok, férgek, trójai falovak vagy más káros számítógépes kódok terjesztését a Pangle-ön keresztül engedélyezni vagy lehetővé tenni, és kereskedelmileg ésszerű mértékű erőfeszítéseket kell tenni ennek megakadályozására;

h. egy adott személyt vagy entitást megszemélyesíteni, vagy más módon félrevezetően feltüntetni az adott személlyel vagy entitással való viszonyt;

i. illetéktelen hozzáférést szerezni bármely személy számítógépéhez, adatához, rendszeréhez, fiókjához vagy hálózatához (például más személyek bármilyen jelszavával vagy fiókjával való visszaéléssel); és/vagy

j. bármilyen biztonsági ellenőrzés vagy mechanizmus megkerülésére irányuló próbálkozás, beleértve a jelszavakat vagy felhasználói hitelesítési módszereket.

V. A Bytedance jogai és kötelezettségei

5.1 A Bytedance fenntartja a jogot, hogy a Pangle jellemzőit és funkcionalitását saját belátása szerint időről időre módosítsa, nem kizárólagosan ideértve a Pangle platformjának és szolgáltatásainak módosítását.

5.2 A Bytedance fenntartja a jogot, hogy időről időre módosítsa a Szerződés feltételeit. A Bytedance ésszerű erőfeszítéseket tesz arra, hogy értesítse Önt a Szerződés bármilyen lényeges változásáról, azonban Ön elfogadja, hogy Ön felel a Szerződés rendszeres ellenőrzésért, és a Pangle további használatával Ön elfogadja a Szerződés feltételeinek ilyen módosítását vagy kiegészítését. A fentiek kivételével a megállapodás semmilyen kiegészítése vagy módosítása nem lesz kötelező hatályú a felekre nézve, kivéve, ha arről a felek írásban megállapodnak.


VI. A Szerződés időtartama és megszűnése

6.1 A Szerződés a szerződési feltételekkel összhangban történő megszűnéséig marad hatályban.

6.2 A Bytedance felmondhatja a Szerződést és/vagy felfüggesztheti vagy felmondhatja a Pangle használatát részben vagy egészben:

a. bármikor, bármilyen okból, írásbeli értesítéssel; és

b. azonnal, értesítéssel, vagy anélkül, ha Ön megsérti a Szerződés bármely feltételét, a Bytedance egyéb jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek sérelme nélkül.

6.3 Ön vállalja, hogy amennyiben megsérti a Szerződés bármely feltételét, saját költségén a probléma elhárítására törekszik és/vagy lépéseket tesz a probléma kivizsgálására, és megteszi a szükséges intézkedéseket (beleértve, de nem kizárólagosan a Fiókjához való hozzáférés blokkolását) a szerződésszegés Bytedance-re gyakorolt hatásának enyhítése érdekében, a Bytedance 5.2. pont szerinti jogainak sérelme nélkül.


VII. Szellemi tulajdonjogok

7.1 Azzal a feltétellel, hogy Ön folyamatosan betartja a Szerződést, a Bytedance és licencadói visszavonható, korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható, nem tovább licencelhető, jogdíjmentes licencet adnak Önnek a Szerződés időtartama alatt a Pangle elérésére és használatára a szolgáltatások használatához.

7.2 A felek között a Pangle minden szellemi tulajdonjoga, beleértve az esetleges visszajelzések alkalmazását is, a Bytedance tulajdona, és a Bytedance tulajdona marad, és a Szerződés egyetlen rendelkezése sem ruházza át a Pangle tulajdonjogát Önre.

7.3 A Bytedance által nyújtott szolgáltatásokban szereplő összes szöveges, képi, grafikai, valamint hang- és videoanyagot szerzői jogi, védjegy- és egyéb szellemi tulajdonjogi törvények védik. A Bytedance vagy az érintett jogtulajdonosok előzetes beleegyezése nélkül semmilyen módon nem módosíthatja, terjesztheti vagy reprodukálhatja ezeket az anyagokat vagy egyéb szellemi tulajdonjoggal védett információkat.

VIII. Felelősség és kártalanítás

8.1 Hacsak a Szerződés, vagy bármely alkalmazandó törvény nem írja azt elő, a Pangle-t "adott állapotában" és "rendelkezésre állás szerint" biztosítjuk, garanciák nélkül, és a Bytedance kifejezetten kizár és elutasít minden nyilatkozatot és garanciát, legyen az kifejezett, hallgatólagos vagy törvényes. A fentiek korlátozása nélkül és a vonatkozó jogszabályok által megengedett maximális mértékben a Bytedance nem vállal semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos kijelentést, garanciát vagy egyéb biztosítékot, a megbízhatóság, alkalmasság, minőség, rendelkezésre állás, jogsértéstől való mentesség vagy bármilyen célra való alkalmasság tekintetében a Pangle-re vonatkozóan, illetve a Pangle megszakítás nélküli vagy hibamentes működésére, vagy bármilyen más hardverrel, szoftverrel, rendszerrel vagy adattal együtt történő működésére vonatkozóan.

8.2 Egyik fél sem felel semmilyen elmaradt nyereségért, elvesztett megtakarításokért, értékvesztésért, adatveszteségért vagy elvesztett értékesítésért (függetlenül attól, hogy az ilyen nyereség, megtakarítás, érték vagy értékesítés közvetlen, közvetett, következményes vagy más jellegű), illetve a véletlenszerű, közvetett, büntető jellegű, különleges vagy következményes károkért a megállapodás bármely része alapján, még akkor sem, ha a felet tájékoztatták, vagy tudott az ilyen károk lehetőségéről.

8.3 Ön köteles kártalanítani és mentesíteni a Bytedance-t és annak licencadóit, minden érintett fél társvállalatait és azok tisztségviselőit, igazgatóit, tagjait, alkalmazottait és ügynökeit minden követeléssel, költséggel, kárral, veszteséggel, kötelezettséggel és kiadással szemben (beleértve az ügyvédi költségeket is) az alábbiakkal kapcsolatban:

a. a Szerződés 3.4, 4.1, 4.2, 7.3 és 9.10 pontjainak megsértése Ön által; és

b. harmadik felek tényleges követelései, vagy azokkal való fenyegetés, amely a Szerződés megszegéséből vagy a Pangle használatából ered, vagy azzal kapcsolatos.

8.4 A 7. szakasz többi részének általános sérelme nélkül, a Bytedance maximális összesített felelősségviselése, amely a Szerződés alapján vagy azzal összefüggésben felmerül, szerződéses, jogellenes károkozásban (beleértve a gondatlanságot), vagy törvényi kötelesség megsértésében, vagy bármely más módon, nem haladja meg az 50 USD-t.

8.5 A Pangle tartalmazhat más webhelyekre vagy szolgáltatásokra mutató linkeket („Hivatkozott weboldalak”), kizárólag az Ön kényelme érdekében. Hacsak ezt specifikusan és kifejezetten másként nem jelezzük, a Bytedance nem támogatja az ilyen Hivatkozott weboldalakat, illetve a Hivatkozott weboldalakon található vagy azokon keresztül elérhető információkat, anyagokat, termékeket vagy szolgáltatásokat. Ezenkívül a Bytedance nem ad kifejezett vagy hallgatólagos garanciát a Hivatkozott weboldalakon található vagy azokon keresztül elérhető információkkal, anyagokkal, termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban.

IX. Egyéb rendelkezések

9.1 A Bytedance nem felel a teljesítmény késedelméért vagy kieséséért, amely a Bytedance ésszerű irányításán kívüli okokból ered, nem kizárólagosan ideértve, a tüzet, robbanást, kedvezőtlen időjárási viszonyokat, áradást, földrengést, járványt, terrorizmust, rendbontást, polgári zavargást, háborút, harci cselekményeket, sztrájkokat, munkabeszüntetéseket, munkalassításokat vagy más iparági vitákat, baleseteket, kormányzati intézkedéseket, áramkimaradást, szállítók késedelmét, anyaghiányt, a szállítás, létesítmények, üzemanyag, energia, munkaerő vagy anyagok, energiaellátás terén tapasztalható kimaradásokat, informatikai vírusokat és kibertámadásokat és hálózatok működésképtelenségét.

9.2 Ön és a Bytedance független entitások. A Szerződés semmilyen körülmények között sem képez megbízást, partnerséget, közös vállalkozást vagy munkaviszonyt a felek között.

9.3 Az (időről időre módosított) Szerződés alkotja a felek közötti teljes megállapodást a jelen tartalommal kapcsolatban, és hatályon kívül helyez minden, a felek közötti, a vonatkozó tartalommal kapcsolatos korábbi írásbeli vagy szóbeli megállapodást. A Bytedance által a Szerződés bármely megszegésétől vagy be nem tartásától való eltekintés nem tekinthető a jelen feltételek bármely korábbi vagy későbbi megszegésétől vagy be nem tartásától való eltekintésnek.

9.4 A Szerződésre, valamint a Szerződésből eredő vagy azzal összefüggő esetleges jogvitákra (ideértve a Szerződés bármely állítólagos megsértését vagy a Szerződés érvényességének vagy végrehajthatóságának megtámadását) a szingapúri törvények vonatkoznak. Ha a Szerződés bármely feltétele bármilyen okból részben érvénytelen vagy végrehajthatatlan, a fennmaradó feltételek továbbra is érvényesek és kötelezőek maradnak mindkét fél számára.

9.5 A Szerződésből eredő vagy azzal összefüggésben felmerülő minden jogvitát, ideértve a megállapodás létezésével, hatályával vagy megszűnésével kapcsolatos kérdéseket is, a Szingapúri Nemzetközi Választottbírósági Központ („SIAC”) választottbírósága útján kell eldönteni és a Szingapúri Nemzetközi Választottbírósági Központ választottbírósági szabályainak megfelelően kell megoldani (a továbbiakban: „SIAC szabályok”) egyelőre hatályos, amely szabályok hivatkozásként a Szerződés részének tekintendők. A választottbíróság székhelye Szingapúr. A választottbíróság egy (1) választott bíróból áll, akit a felek közösen neveznek ki. Ha a felek a választottbírói értesítés kézbesítésétől számított tíz (10) napon belül nem tudnak megállapodni a választott bíróról, a választott bírót a SIAC elnöke nevezi ki. A választottbíróság nyelve az angol.

9.6 Olyan természetes személy vagy jogi személy, amely nem szerződő fél a Szerződésben, a Szerződésekről szóló törvény, (Harmadik felek jogai) Szingapúr 53B. vagy más hasonló törvények alapján semmilyen joggal nem rendelkezik nincs a Szerződés bármely feltételének érvényesítésére, függetlenül attól, hogy az adott személy vagy szervezet egy osztály tagjaként vagy egy adott leírásnak megfelelően azonosítható. A kétségek elkerülése végett, ez nem érinti a Szerződés engedélyezett engedményesének vagy átvevőjének jogait.

9.7 A Bytedance előzetes írásbeli beleegyezése nélkül nem ruházhat át, nem adhat allicencbe, nem adhat tovább és más módon nem ruházhat át semmilyen jogot vagy kötelezettséget a Szerződés alapján. A Bytedance bármikor előzetes értesítés vagy hozzájárulás nélkül (kivéve a Vonatkozó jogszabályok által megkövetelt mértékben) átruházhatja, allicencbe adhatja, tovább adhatja, vagy egyéb módon átruházhatja a Szerződésben foglalt jogait vagy kötelezettségeit.

9.8 A szerződés lejárta nem érinti és nem befolyásolja a perhez vagy jogorvoslathoz fűződő jogokat, amelyek bármely felet megilletik a jelenben vagy a jövőben, és minden olyan rendelkezés, ami a Szerződés megszűnését követően is alkalmazandó, teljes mértékben hatályban marad. A kétségek elkerülése érdekében, a szerződés megsértéséből eredő károk és követelések joga kifejezetten fenntartott.

9.9 A Bytedance a Pangle-ön közzétett általános értesítés útján, vagy a fiókjában megadott e-mail címre küldhet értesítést Önnek. A felmondásról e-mailben kell értesítenie a Bytedance-t a pangle_support@bytedance.com címen.

9.10 „Bizalmas információ”: minden olyan információ (i), amely a Pangle üzletvitelével és szolgáltatásaival kapcsolatos, és amely az Ön Fiókjának regisztrációját követően válik elérhetővé, vagy (ii) amelyet titoktartási feltételek mellett közlünk Önnel a Bytedance és Társvállalatainak üzletvitele, ügyletei, vevői, ügyfelei, beszállítói és/vagy leányvállalatai kapcsán.

9.11 A bizalmas információk nem tartalmazhatnak olyan információt, amely:

a. nyilvánosan elérhető, vagy azzá válik, vagy elérhetővé válik

b. a nagyközönség számára, e Szerződés megkötését megelőzően vagy azt követően;

c. jogszerűen az Ön birtokában volt a nyilvánosságra hozatal előtt, és nem a Pangle-höz való hozzáférése révén szerezte meg.

d. egy harmadik fél jogszerűen közölte Önnel, titoktartási kötelezettség nélkül;

e. Ön azt önállóan fejlesztette ki Bizalmas információk felhasználása vagy azok elérése nélkül;

f. közlését törvény, rendelet, felügyeleti szerv, vagy más vonatkozó

g. bírósági, vagy kormányzati határozat írja elő.

9.12 Ön vállalja, hogy előzetes írásbeli beleegyezésünk nélkül nem ad ki harmadik félnek és nem használ fel Pangle bizalmas információkat, csak Fiókja kezelésére. Az adatok közléséhez való hozzájárulás esetén Ön vállalja, hogy azok fogadóját a közlés előtt olyan szigorú titoktartási kötelezettségekkel terheli, mint az itt leírtak. Ön vállalja, hogy a Bizalmas információk elvesztésének, illetéktelen használatának vagy nyilvánosságra hozatalának felfedezésekor haladéktalanul írásban értesít minket, és megtesz minden szükséges lépést a Bizalmas információk elvesztésének, illetéktelen használatának vagy nyilvánosságra hozatalának ellensúlyozása céljából. A Bizalmas információk nyilvánosságra hozatalára vonatkozó fenti tilalom nem vonatkozik azon esetekben, amikor bizonyos Bizalmas információkat törvényi kötelezettség vagy bírósági végzés alapján meg kell adnia, feltéve, hogy Ön előzetes írásbeli értesítést küldött nekünk az ilyen közzétételi kötelezettségről és ésszerű mértében segítséget nyújt védelmi határozat megszerzésében. Fiókjának lezárása esetére Ön vállalja az alábbiakat:

a. átad nekünk minden Bizalmas információt tartalmazó anyagot, annak minden másolatával együtt bármilyen formában; és/vagy

b. megsemmisíti a Bizalmas információkat tartalmazó anyagokat és azok összes példányát.

9.13 Ez a Szerződés angol nyelven készült, és más nyelvekre is rendelkezésre állhatnak fordítások. Az angol nyelvű változat és a fordítások közötti ellentmondás esetén az angol nyelvű változat érvényesül a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben.