Home/Privacy and Terms/

Regulamin Pangle

Regulamin Pangle

Ostatnia aktualizacja: 15 grudnia 2020 r.

Witamy w Pangle!

I.Wstęp

1.1Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin („Umowa”) zawiera warunki regulujące korzystanie z Pangle (zgodnie z definicją poniżej) w relacjach pomiędzy Użytkownikiem a Bytedance Pte. Ltd. („Bytedance”).

1.2Klikając przycisk „Zgadzam się” podczas procesu rejestracji, logowania się lub korzystania z dowolnej części Pangle, użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował Umowę. Jeśli użytkownik nie zgadza się na przestrzeganie postanowień Umowy, nie może się zarejestrować, zalogować ani korzystać z żadnej części Pangle. Jeśli użytkownik chce sprzedać Bytedance zasoby reklamowe przy użyciu Pangle, zastosowanie będzie miała Umowa o świadczenie usług udostępniona po zarejestrowaniu Konta w Pangle.

1.3Używając Pangle, użytkownik zawiera wiążącą umowę z Bytedance. Jeśli użytkownik przystępuje do niniejszych warunków w imieniu dowolnego podmiotu, takiego jak pracodawca lub firma, dla której pracuje, wówczas oświadcza i gwarantuje, że jest należycie upoważnionym przedstawicielem tego podmiotu, jak również potwierdza, że przeczytał Umowę i zgadza się, aby taki podmiot był nią związany. W Umowie wyraz „użytkownik" i jego odmiany deklinacyjne, np. „użytkownika”, będą stanowiły odniesienie do użytkownika lub do podmiotu, w imieniu którego zawiązuje on Umowę, w zależności od przypadku.

1.4Prosimy o uważne zapoznanie się z Umową, w szczególności z warunkami dotyczącymi ograniczeń lub wyłączeń odpowiedzialności. Istotne terminy mogą być zaznaczone pogrubioną czcionką lub podkreślone w celu zwrócenia uwagi użytkownika, jednakże ważne jest, aby przeczytać uważnie całą Umowę.

1.5Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia usług na Pangle lub do zablokowania lub odmowy dostępu do Konta użytkownika zgodnie z Umową. Jeśli konto użytkownika jest zablokowane, nie będzie mógł on uzyskać dostępu do Pangle ani korzystać z Pangle.

II.Terminy i ich znaczenie

2.1 W Umowie następujące terminy mają następujące znaczenie:

Konto: oznacza zarejestrowane konto, które użytkownik założył, aby uzyskać dostęp do Pangle.

Podmiot stowarzyszony: oznacza, w odniesieniu do strony, każdy podmiot, który kontroluje stronę, jest pod jej kontrolą lub znajduje się pod wspólną kontrolą tej strony, przy czym kontrola oznacza bezpośrednią lub pośrednią własność ponad 50 procent kapitału z prawem głosu lub podobne prawo własności tej strony lub też uprawnienie do kierowania lub sterowania kierowaniem ogólnym zarządem i polityką tej strony, poprzez posiadanie kapitału z prawem głosu, na mocy umowy lub w inny sposób, a czasownik kontrolować i przymiotnik kontrolowany należy interpretować zgodnie z powyższą definicją.

Prawo właściwe: oznacza wszelkie obowiązujące przepisy ustawowe, wykonawcze, akty prawne, ramy regulacyjne, rozporządzenia, protokoły, kodeksy branżowe, zezwolenia regulacyjne, licencje regulacyjne lub wymogi dowolnego sądu, trybunału lub organu rządowego, ustawowego, wykonawczego, sądowego, administracyjnego lub nadzorczego.

Pangle: oznacza platformę reklamową i usługi obsługiwane przez Bytedance dostępne pod adresem: https://www.pangleglobal.com/ oraz wszelkie powiązane aplikacje, strony internetowe, platformy i inne systemy i usługi wsparcia obsługiwane przez Bytedance.

Zasady: oznacza wszelkie polityki, wytyczne lub wskazówki dotyczące Pangle, o których użytkownik został powiadomiony, lub które zostały w inny sposób udostępnione przez Bytedance, i które mogą być aktualizowane.

2.2Graficzne przedstawienie terminów w niniejszej Umowie służy jedynie wygodzie i ma charakter referencyjny, nie ma żadnego znaczenia prawnego ani wpływu na interpretację tych terminów.

III.Konto i zasady rejestracji

3.1Aby używać Pangle, należy się zarejestrować i posiadać konto. Aby się zarejestrować w celu utworzenia Konta, użytkownik musi przedstawić Bytedance swoje zezwolenie na prowadzenie działalności lub dane rejestracyjne firmy (lub ich odpowiednik), imię i nazwisko, adres e-mail, numer i adres kontaktowy oraz wszelkie inne informacje wymagane przez Bytedance w formularzu rejestracyjnym.

3.2Bytedance przeanalizuje przesłane przez użytkownika informacje po tym, jak użytkownik zarejestruje się w celu utworzenia Konta. Użytkownik potwierdza i akceptuje, że Bytedance ma prawo do weryfikacji przedstawionych przez niego informacji i materiałów (takich jak kopie dowodu osobistego, licencji biznesowej lub aktu rejestracji firmy, oficjalnego oświadczenia/opisu podmiotu oraz odpowiednich danych finansowych lub dokumentacji) przed podjęciem decyzji o zatwierdzeniu lub odrzuceniu wniosku rejestracyjnego użytkownika. Jeśli przedstawione materiały lub informacje okażą się niekompletne lub niezgodne z prawdą, korzystanie z Pangle może nie być możliwe. Bytedance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do odmowy rejestracji Konta w Pangle z jakiegokolwiek powodu, bez konieczności podawania danej osobie powodu (powodów) odmowy.

3.3Po zakończeniu weryfikacji i zatwierdzeniu wniosku rejestracyjnego, użytkownik zostanie „Partnerem” Pangle. Aby uzyskać dostęp do Pangle, należy zalogować się do swojego Konta przy pomocy nazwy użytkownika i hasła.

3.4Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie działania prowadzone na jego Koncie. Użytkownik musi:

a.mieć tylko jedno Konto;

b.zapewniać poufność i bezpieczeństwo informacji o swoim Koncie (takich jak nazwa użytkownika i hasło) oraz nie udostępniać innym osobom dostępu do swojego Konta; a także

c.niezwłocznie powiadomić Bytedance w przypadku powzięcia wiadomości lub wystąpienia podejrzeń o nieautoryzowanym dostępie do Konta lub nieautoryzowanym korzystaniu z niego, lub o jakichkolwiek lukach w zabezpieczeniu jego Konta.

3.5Bytedance zastrzega sobie prawo do zablokowania lub odmowy dostępu do Konta użytkownika i/lub zablokowania lub ograniczenia wszelkich funkcji dostępnych w Pangle, bez uszczerbku dla innych swoich praw lub środków prawnych:

a.jeśli Bytedance stwierdzi, według własnego uznania, że użytkownik naruszył którekolwiek z postanowień Umowy;

b.jeśli Umowa zostanie rozwiązana z jakiegokolwiek powodu; i/lub

c.w dowolnym innym momencie, według rozsądnego uznania Bytedance.

IV.Prawa i obowiązki użytkownika

4.1Użytkownik oświadcza i gwarantuje, w sposób ciągły i w całym okresie obowiązywania Umowy, że:

a.posiada pełne prawo i upoważnienie do zawarcia Umowy i wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy;

b.niezwłocznie dostarczy Bytedance wszelkie materiały lub informacje, o które Bytedance zasadnie poprosi w związku z Umową, oraz że wszystkie przekazywane przez niego (lub w jego imieniu) do Bytedance materiały i informacje (w tym informacje i materiały przekazane podczas rejestracji) będą każdorazowo prawidłowe, autentyczne, aktualne, kompletne i nie będą wprowadzać w błąd;

c.w przypadku jakichkolwiek zmian w danych Konta użytkownika, materiałach lub innych informacjach przekazanych w ramach procesu rejestracji Konta, w tym w imienia i nazwiska, adresu email i numeru kontaktowego, użytkownik niezwłocznie zaktualizuje takie materiały lub informacje za pośrednictwem swojego Konta w Pangle, jak również przyjmuje do wiadomości, że Pangle nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w kontaktach z nim, jeżeli jego materiały lub informacje będą nieprawdziwe lub nieaktualne;

d.będzie zawsze przestrzegać Prawa właściwego, Umowy i Zasad, a także niezwłocznie powiadomi Bytedance, jeśli naruszy dowolne Prawo właściwe, Umowę lub Zasady (działanie takie nie wyeliminuje faktu popełnienia naruszenia, ale może złagodzić jego skutki);

e.będzie używać Pangle tylko do celów zgodnych z prawem i do takich, do których Pangle jest przeznaczony; oraz

f.nie będzie udzielać licencji ani sublicencji, sprzedawać, odsprzedawać, przenosić, dystrybuować lub w inny sposób komercyjnie wykorzystywać lub udostępniać Pangle dowolnej osobie trzeciej.

4.2Korzystając z Pangle, użytkownik nie może:

a.korzystać z Pangle do jakichkolwiek działań, które mogą mieć negatywny wpływ na normalne funkcjonowanie Internetu, lub w sposób, który zakłóca lub obchodzi integralność lub wydajność działania Pangle lub danych w nim zawartych;

b.angażować się w jakiekolwiek oszukańcze, wprowadzające w błąd, zwodnicze, nielegalne lub przestępcze działania;

c.korzystać z Pangle w jakikolwiek sposób, który szkodzi interesom lub narusza reputację Bytedance i/lub jej Spółek stowarzyszonych;

d.dezasemblować, rozpoznawać technologii w celu wykonania repliki, dekompilować, modyfikować lub w inny sposób próbować poznać kodu źródłowego lub bazowej logiki dowolnej części Pangle;

e.dezasemblować, rozpoznawać technologii w celu wykonania repliki, dekompilować, modyfikować lub w inny sposób próbować poznać kodu źródłowego lub bazowej logiki dowolnej części strony internetowej lub spółki osoby trzeciej, dla której Pangle świadczy usługi, lub strony trzeciej, która współpracuje z Bytedance i/lub jej Podmiotami stowarzyszonymi;

f.stosować metod zwanych jako „crawl”, „scrape” i „spider” ani w inny sposób kopiować lub przechowywać dowolnej części Pangle w jakimkolwiek celu, który nie jest przewidziany w Umowie (np. w celu naśladowania funkcjonalności i/lub wydajności Pangle lub w celu stworzenia konkurencyjnego produktu lub usługi);

g.umożliwiać lub zezwalać dowolnej osobie na dystrybucję jakichkolwiek wpływających na oprogramowanie wirusów, robaków, koni trojańskich, ani innego szkodliwego kodu komputerowego za pośrednictwem Pangle, a także podejmie rozsądne pod względem gospodarczym starania, aby zapobiec takiej sytuacji;

h.podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot lub w inny sposób wprowadzać w błąd co do swojego związku z daną osobą lub podmiotem;

i.uzyskiwać nieuprawniony dostęp lub korzystać z jakichkolwiek komputerów, danych, systemów, rachunków lub sieci dowolnej osoby (np. poprzez przywłaszczenie sobie haseł lub kont innych osób); i/lub

j.próbować omijać jakiekolwiek kontrole lub mechanizmy bezpieczeństwa, w tym wszelkie metody szyfrowania lub uwierzytelniania użytkowników.

V.Prawa i obowiązki Bytedance

5.1Bytedance zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w funkcjach i funkcjonalności Pangle według własnego uznania, w tym, ale nie wyłącznie, do dostosowania platformy i usług Pangle.

5.2Bytedance zastrzega sobie prawo do zmieniania warunków Umowy. Bytedance dołoży wszelkich starań, aby powiadomić użytkownika o wszelkich istotnych zmianach w Umowie, jednakże użytkownik akceptuje, iż jego obowiązkiem jest regularne sprawdzanie Umowy, a dalsze korzystanie z Pangle będzie równoznaczne z akceptacją wszelkich takich zmian warunków Umowy. Za wyjątkiem powyższego żadne uzupełnienie lub zmiana Umowy nie będą wiążące dla stron, chyba że zostanie to uzgodnione przez strony na piśmie.

VI.Czas trwania i rozwiązanie Umowy

6.1Umowa obowiązuje do czasu jej rozwiązania zgodnie z jej warunkami.

6.2Bytedance może rozwiązać Umowę i/lub zawiesić lub zakończyć korzystanie z Pangle przez użytkownika w całości lub w części:

a.w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, poprzez zawiadomienie na piśmie; oraz

b.natychmiast, z powiadomieniem lub bez, jeśli użytkownik naruszy jakiekolwiek warunki Umowy, bez uszczerbku dla innych praw i środków prawnych przysługujących Bytedance.

6.3W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień Umowy, bez uszczerbku dla praw Bytedance wynikających z pkt. 5.2, użytkownik zobowiązuje się do zlikwidowania problemu na swój wyłączny koszt i/lub podjęcia kroków w celu jego zbadania i podjęcia niezbędnych środków (w tym, między innymi, do zablokowania dostępu do Konta użytkownika), aby złagodzić wpływ, jaki naruszenie miało na Bytedance.

VII.Prawa własności intelektualnej

7.1Pod stałym warunkiem przestrzegania przez użytkownika postanowień Umowy Bytedance i jej licencjodawcy udzielają użytkownikowi w okresie obowiązywania Umowy odwołalnej, ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej podlicencjonowaniu, wolnej od opłat licencyjnych licencji na dostęp i korzystanie z Pangle w zakresie usług.

7.2W stosunkach między stronami wszystkie prawa własności intelektualnej do Pangle, w tym prawo do informacji zwrotnych, należą do i pozostają własnością Bytedance, a żadne z postanowień Umowy nie przenosi na użytkownika jakichkolwiek praw własności do Pangle.

7.3Wszystkie teksty, obrazy, grafiki oraz materiały audio i wideo zawarte w usługach świadczonych przez Bytedance są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi oraz innymi prawami własności intelektualnej. Użytkownikowi nie wolno modyfikować, rozpowszechniać ani reprodukować w żaden sposób żadnych z tych materiałów lub innych chronionych informacji bez uprzedniej zgody Bytedance lub właścicieli danych praw.

VIII.Odpowiedzialność i zwolnienie z odpowiedzialności

8.1O ile nie zostało to wyraźnie określone w Umowie lub nie jest wymagane na mocy Prawa właściwego, Pangle jest dostarczane „tak, jak jest” i „tak, jak jest dostępne” bez żadnych gwarancji, a Bytedance wyraźnie wyłącza i zrzeka się wszelkich oświadczeń i gwarancji, zarówno wyraźnych, dorozumianych, jak i ustawowych. Nie ograniczając powyższego i w maksymalnym zakresie dozwolonym przez Prawo właściwe, Bytedance nie składa żadnych oświadczeń, nie daje żadnych gwarancji ani nie udziela żadnych innych zapewnień, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących niezawodności, przydatności, jakości, dostępności, nienaruszalności lub odpowiedniości Pangle do jakiegokolwiek celu, ani że Pangle będzie działać bez zakłóceń lub błędów, ani że będzie działać w połączeniu z dowolnym innym sprzętem, oprogramowaniem, systemem lub danymi.

8.2Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek utracone zyski, utracone oszczędności, utratę wartości, utratę danych lub utratę sprzedaży (niezależnie od tego, czy takie zyski, oszczędności, wartość lub sprzedaż są bezpośrednie, pośrednie, wtórne lub innego rodzaju), szkody przypadkowe, pośrednie, domniemane, wymierne lub wtórne z tytułu jakiegokolwiek postanowienia Umowy, nawet jeśli dana strona została poinformowana lub była świadoma możliwości wystąpienia takich szkód.

8.3Użytkownik zabezpieczy i zwolni z odpowiedzialności firmę Bytedance i jej licencjodawców oraz ich Podmioty stowarzyszone i ich odpowiednich członków zarządu, dyrektorów, członków, pracowników i pełnomocników od wszelkich roszczeń, kosztów, szkód, strat, zobowiązań i wydatków (w tym honorariów prawników i kosztów prawnych) wynikających z następujących sytuacji lub występujących w związku z nimi:

a.naruszenie przez użytkownika pkt. 3.4, 4.1, 4.2, 7.3 i 9.10 Umowy; oraz

b.wszelkie faktyczne lub potencjalne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia przez użytkownika Umowy lub korzystania przez użytkownika z Pangle lub z nimi związane.

8.4Bez uszczerbku dla ogólnego charakteru pozostałej części niniejszego punktu 7 maksymalna łączna odpowiedzialność Bytedance wynikająca z Umowy lub w związku z Umową, z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązków ustawowych lub z innego tytułu, nie może przekroczyć 50 USD.

8.5Pangle może zamieszczać łącza do innych witryn internetowych lub usług („Witryny powiązane”) wyłącznie dla wygody użytkownika. O ile wyraźnie nie wskazano inaczej, Bytedance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek Witryny powiązane ani za informacje, materiały, produkty lub usługi zawarte na Witrynach powiązanych lub dostępne za ich pośrednictwem. Ponadto Bytedance nie udziela żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji w odniesieniu do informacji, materiałów, produktów lub usług, które są zawarte lub dostępne za pośrednictwem Witryn powiązanych.

IX.Różne

9.1Bytedance nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczaniu usług lub ich brak wynikające z przyczyn niezależnych od Bytedance, w tym między innymi z pożaru, eksplozji, niekorzystnych warunków pogodowych, powodzi, trzęsienia ziemi, pandemii, terroryzmu, zamieszek, rozruchów, wojny, aktów o zbrojnym charakterze, strajków, przerw w pracy, spowolnień lub innych sporów zbiorowych, wypadków, zamieszek lub niepokojów społecznych, działań rządowych, braku w dostawach energii i opóźnień ze strony dostawców lub braków materiałowych wpływających negatywnie na transport, zakłady, paliwo, energię, pracę lub materiały, przerw w dostawie energii, wirusów informatycznych i ataków cybernetycznych, a także awarii sieci.

9.2Zarówno użytkownik, jak i Bytedance są niezależnymi podmiotami. Niniejsza Umowa w żadnym wypadku nie może ustanawiać stosunku pełnomocnictwa, współpracy partnerskiej, stosunku w ramach wspólnego przedsięwzięcia ani stosunku pracy pomiędzy stronami.

9.3Umowa (wraz z późniejszymi zmianami) stanowi całość porozumienia między stronami w odniesieniu do jej treści i zastępuje wszystkie wcześniejsze pisemne lub ustne porozumienia między stronami w odniesieniu do odpowiednich treści. Zrzeczenie się przez Bytedance jakiegokolwiek roszczenia z tytułu naruszenia lub niezgodności z Umową nie może być interpretowane jako zrzeczenie się jakiegokolwiek roszczenia z tytułu wcześniejszego lub późniejszego naruszenia lub niezgodności z niniejszym Regulaminem.

9.4Niniejsza Umowa oraz wszelkie spory z niej wynikające lub z nią związane (w tym wszelkie domniemane naruszenia lub zakwestionowanie ważności wykonalności Umowy) podlegają prawu Singapuru. W przypadku gdy jakiekolwiek przepisy Umowy okażą się częściowo nieważne lub niewykonalne z dowolnego powodu pozostałe przepisy pozostają w mocy i są wiążące dla obu stron.

9.5Wszelkie spory wynikające z Umowy lub z nią związane, w tym kwestie dotyczące jej istnienia, ważności lub rozwiązania, będą rozstrzygane w drodze postępowania arbitrażowego prowadzonego przez Singapore International Arbitration Centre („SIAC”) zgodnie z obowiązującymi w danym momencie Zasadami Arbitrażowymi Singapore International Arbitration Centre („Zasady SIAC”), które uznaje się za włączone do Umowy przez odniesienie. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w Singapurze. Trybunał arbitrażowy składa się z (1) arbitra, który jest wspólnie mianowany przez strony. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia w sprawie arbitra w ciągu dziesięciu (10) dni od daty doręczenia zawiadomienia o konieczności mianowania arbitra, arbiter jest mianowany przez przewodniczącego SIAC. Językiem arbitrażu jest język angielski.

9.6Żadna osoba ani podmiot niebędące stroną Umowy nie mają prawa na mocy singapurskiej Ustawy o umowach (prawa osób trzecich), rozdział 53B, lub innych podobnych przepisów do egzekwowania któregokolwiek z postanowień Umowy, niezależnie od tego, czy taka osoba lub podmiot zostały zidentyfikowane z imienia i nazwiska albo nazwy jako członek danej klasy lub jako odpowiadające konkretnemu opisowi. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że nie wpływa to na prawa dowolnego upoważnionego cesjonariusza lub syndyka Umowy.

9.7Użytkownik nie może cedować, udzielać podlicencji, przekazywać, zlecać podwykonawstwa ani w inny sposób zbywać żadnych swoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Bytedance. Bytedance może w dowolnym momencie scedować, udzielić podlicencji, przenieść, zlecić podwykonawstwo lub w inny sposób zbyć swoje prawa lub obowiązki wynikające z Umowy bez powiadomienia lub zgody (z zastrzeżeniem przepisów Prawa właściwego).

9.8Rozwiązanie Umowy nie wyklucza ani nie wpływa na jakiekolwiek prawa do podjęcia działań lub zastosowania środków prawnych, które przysługują lub będą przysługiwać każdej ze stron, a wszystkie postanowienia, które mają pozostać w mocy po rozwiązaniu Umowy lub które pozostają w mocy po rozwiązaniu Umowy w sposób dorozumiany, pozostaną w mocy. W celu uniknięcia wątpliwości wyraźnie zastrzega się prawo do dochodzenia odszkodowania za straty lub szkody wynikające ze zdarzenia, które spowodowało naruszenie z tytułu stosunku umownego.

9.9Bytedance może powiadomić użytkownika za pomocą ogólnego powiadomienia zamieszczonego w Pangle lub w formie wiadomości elektronicznej przesłanej na adres e-mail użytkownik podany na jego Koncie. Powiadomienie spółki Bytedance przez użytkownika musi zostać przekazane w formie wiadomości elektronicznej przesłanej na adres e-mail pangle_support@bytedance.com.

9.10„Wiadomości poufne" oznacza wszelkie informacje (i) odnoszące się do działalności i usług Pangle, które są dostępne po zarejestrowaniu Konta użytkownika lub które (ii) ujawnimy użytkownikowi na warunkach poufności w zakresie działalności, spraw, klientów lub dostawców Bytedance i/lub jej Podmiotów stowarzyszonych.

9.11Informacje poufne nie obejmują informacji, które:

a.są lub będą ogólnie dostępne w domenie publicznej lub będą publicznie dostępne

b.w dowolnym momencie, przed zawarciem niniejszej Umowy lub po nim;

c.były w legalnym posiadaniu użytkownika przed ich ujawnieniem i nie zostały uzyskane przez dostęp użytkownika do Pangle.

d.zostaną użytkownikowi legalnie ujawnione przez stronę trzecią bez obowiązku zachowania poufności;

e.zostaną wypracowane przez użytkownika niezależnie, bez wykorzystania lub dostępu do Informacji poufnych; lub

f.ich ujawnienie jest wymagane przez przepisy ustawowe lub wykonawcze, organ regulacyjny lub inny stosowny

g.nakaz sądowy lub nakaz rządu

9.12Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim ani nie wykorzystywać Informacji poufnych Pangle do celów innych niż zarządzanie swoim Kontem bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. W przypadku udzielenia zgody na ujawnienie danych użytkownik zobowiązuje się do nałożenia na odbiorcę przekazywanych Informacji poufnych zobowiązania do zachowania poufności tak ścisłej, jak ta obowiązującą na mocy niniejszej Umowy, przed ich ujawnieniem. Użytkownik zgadza się, że niezwłocznie po wykryciu jakiejkolwiek utraty lub nieuprawnionego wykorzystywania lub ujawnienia Informacji poufnych powiadomi nas na piśmie i podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu ograniczenia strat lub nieuprawnionego wykorzystywania lub ujawnienia Informacji poufnych. Powyższy zakaz ujawniania Informacji poufnych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim niektóre Informacje poufne muszą zostać ujawnione przez użytkownika z mocy prawa lub na mocy nakazu sądu, pod warunkiem, że użytkownik powiadomi nas wcześniej na piśmie o takim obowiązku ujawnienia i udzieli nam uzasadnionej pomocy w uzyskaniu nakazu ochronnego. Jeśli Konto użytkownika zostanie zamknięte, użytkownik zgadza się przedsięwziąć następujące działania:

a.dostarczyć nam wszelkie materiały zawierające Informacje poufne, wraz ze wszystkimi ich kopiami w dowolnej formie; i/lub

b.zniszczyć wszelkie materiały zawierające Informacje poufne, wraz ze wszystkimi ich kopiami.

9.13Niniejsza Umowa jest sporządzona w języku angielskim i może być tłumaczona na inne języki. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy wersją angielską a dowolnym jej tłumaczeniem wersja angielska będzie miała pierwszeństwo w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.