Home/Privacy and Terms/

Användningsvillkor för Pangle

Senast uppdaterad: 15 december 2020

Välkommen till Pangle!

I. Introduktion

1.1 Läs igenom användningsvillkoren noga. Dessa användningsvillkor ("avtalet") innehåller de allmänna villkoren som reglerar användningen av Pangle (som definieras nedan) mellan dig och Bytedance Pte. Ltd. ("Bytedance").

1.2 När du klickar på knappen "Acceptera" under registreringsprocessen, vid inloggning eller när du använder någon del av Pangle, bekräftar du att du läst igenom, förstår, godkänner och accepterar avtalet. Om du inte godkänner att bindas till avtalet ska du inte registrera dig, logga in eller använda någon del av Pangle. Om du vill sälja annonsplatser till Bytedance med Pangle, gäller serviceavtalet som finns tillgängligt efter att du registrerat ett konto hos Pangle.

1.3 När du använder Pangle ingår du ett bindande avtal med Bytedance. Om du ingår dessa avtal åt någon annan entitet, till exempel en arbetsgivare eller företaget du jobbar för, företräder och garanterar du att du vederbörligen godkänts att representera den entiteten och du bekräftar att du, åt entiteten, läst igenom och godkänner att vara bunden till avtalet. I avtalet hänvisar "du" eller "din/ditt" till dig eller entiteten som du ingår avtalet åt, i förekommande fall.

1.4 Läs igenom avtalet noga, särskilt villkoren som har att göra med begränsningar eller undantag från ansvar. Betydelsefulla villkor kan visas i fetstil eller understruket för att fånga din uppmärksamhet. Men det är viktigt att läsa igenom hela avtalet noga.

1.5 Vi har rätt att stänga av eller sluta tillhandahålla tjänster på Pangle eller att blockera eller neka åtkomsten till ditt konto i enlighet med avtalet. Om ditt konto är blockerat kan du inte öppna eller använda Pangle.

II. Definitioner och tolkning

2.1 I avtalet har dessa termer följande betydelser:

Konto: är kontot du registrerade för att komma åt Pangle.

Dotterbolag: innebär, i förhållande till en part, en entitet som utövar ett inflytande, står under ett inflytande från eller står under samma inflytande som parten, där kontroll innebär direkt eller indirekt ägarskap av över 50 procent av det röstberättigade kapitalet eller liknande äganderätt av parten eller den rättsliga befogenheten att leda eller ge upphov till riktningen av den allmänna förvaltningen och policyer för den parten, antingen genom ägarskapet av det röstberättigade kapitalet, via avtal eller på annat sätt, och kontroll och kontrolleras ska tolkas i enlighet med detta.

Tillämplig lag: innebär alla tillämpliga lagar, stadgar, förordningar, författningar, regleringspolitik, protokoll, branschnormer, tillåtande av föreskrifter, licensavtal eller krav från en domstol, tribunal eller lagstadgade, juridiska eller administrativa myndigheter och organ eller regerings- eller tillsynsmyndighet.

Pangle: innebär annonseringsplattformen och de tjänster som drivs av Bytedance som finns på https://www.pangleglobal.com/ och alla tillhörande appar, webbplatser, plattformar och andra supportsystem och tjänster som drivs av Bytedance.

Policyer: innebär alla policyer, riktlinjer eller anvisningar som rör Pangle såsom de aviseras till dig, eller på annat sätt emellanåt gjorts tillgängliga av Bytedance och som emellanåt kan komma att uppdateras.

2.2 Rubrikerna i villkoren som används häri är endast för bekvämlighet och referens och har ingen rättslig innebörd och påverkar inte någon tolkning.

III. Regler för konto och registrering

3.1 Du måste registrera och bibehålla ett konto för att använda Pangle. För att registrera dig för ett konto måste Bytedance få din företagslicens eller företagets registreringsuppgifter (eller motsvarande), namn, e-postadress, kontaktuppgifter och kontaktadress och annan information såsom krävs av Bytedance i registreringsformuläret.

3.2 Bytedance kommer granska informationen som du skickar när du registrerar ett konto. Du erkänner och godkänner att Bytedance har rätt att verifiera informationen och material som skickas av dig (till exempel kopior på din ID-handling, företagslicens eller företagsregistrering, entitetens officiella förklaring/beskrivning och relevant finansiell information eller dokumentation) innan de godkänner din registreringsansökan. Om materialet du skickar eller informationen du anger är ofullständig eller felaktig kan du inte använda Pangle. Bytedance förbehåller sig rätten att efter eget och absolut gottfinnande neka att en person får registrera ett konto med Pangle av vilken anledning som helst utan att behöva tillhandahålla en anledning till att neka sådan person.

3.3 När granskningen är klar och din registreringsansökan har godkänts blir du en "partner" med Pangle. Du måste logga in på kontot med ditt användarnamn och lösenord för att öppna Pangle.

3.4 Du är ansvarig för alla aktiviteter som utförs på ditt konto. Du:

a. får bara ha ett konto

b. måste se till att din kontoinformation (till exempel ditt användarnamn och och lösenord) är konfidentiell och säker och inte ge åtkomst till ditt konto till någon annan person och

c. måste meddela Bytedance om du blir medveten om misstänkt eller oauktoriserad åtkomst till, eller användning av, ditt konto eller en säkerhetsrisk som rör ditt konto.

3.5 Bytedance förbehåller sig rätten att blockera eller neka åtkomsten till ditt konto, och/eller blockera eller begränsa funktioner som finns tillgängliga på Pangle, utan att det påverkar andra rättigheter eller skyldigheter:

a. om Bytedance, efter eget och fullständigt gottfinnande, bestämmer att du brutit mot något villkor i avtalet,

b. om avtalet sägs upp av något skäl, och/eller

c. vid något annat tillfälle enligt Bytedances rimliga gottfinnande.

IV. Dina rättigheter och skyldigheter

4.1 Du representerar och garanterar att du kontinuerligt under hela avtalet:

a. har fullständig makt och befogenhet att ingå avtalet och utföra dina skyldigheter enligt avtalet,

b. så fort som möjligt tillhandahåller allt material eller information som rimligen begärs av Bytedance i anslutning till avtalet, samt att allt material och all information som du skickar (eller skickas åt dig) till Bytedance (inklusive information och material som skickas när du registrerar dig) hela tiden är korrekt, autentisk, aktuell, fullständig och inte vilseledande,

c. omedelbart ska uppdatera material eller information i ditt konto på Pangle, om ändringar görs i dina kontouppgifter, ditt material eller annan information som skickas under registreringen av kontot, inklusive namn, e-post och kontaktnummer, och du erkänner att Pangle inte är ansvariga för förseningar i kontakten med dig om ditt material eller din information är felaktig eller inaktuell,

d. vid alla tillfällen kommer följa alla tillämpliga lagar, avtalet och policyer och att du omedelbart meddelar Bytedance om du bryter mot någon tillämplig lag, avtalet eller policyer (genom vilket genomförande av åtgärderna inte undanröjer brottet men som kan mildra dess påverkan)

e. bara kommer använda Pangle i lagliga syften och bara enligt de syften som det är avsett att användas och

f. inte kommer licensiera, licensiera ut, sälja, sälja vidare, tilldela, distribuera eller på annat sätt kommersiellt utnyttja eller göra Pangle tillgängligt för någon tredje part.

4.2 När du använder Pangle får du inte:

a. använda Pangle på något sätt som negativt påverkar vanlig användning av internet eller på ett sätt som försämrar eller kringgår integriteten eller prestandan på Pangle eller data som finns däri,

b. delta i bedrägliga, vilseledande, olagliga eller brottsliga handlingar,

c. använda Pangle på ett sätt som på något sätt skadar Bytedance och/eller dess dotterbolags rykte eller intressen,

d. dela upp, bakåtkompilera, dekompilera, ändra eller genom andra försök erhålla källkoden eller underliggande logik i någon del av Pangle,

e. disassemblera, bakåtkompilera, dekompilera, ändra eller genom andra försök erhålla källkoden eller underliggande logik i någon del från en extern webbplats eller ett företag som Pangle tillhandahåller tjänster till eller tredje part som samarbetar med Bytedance och/eller dess dotterbolag,

f. använda spindlar eller på annat sätt kopiera eller lagra någon del av Pangle i något annat syfte som inte anges i avtalet (t.ex. för att härma Pangles funktioner och/eller utflöde eller för att skapa en konkurrerande produkt eller tjänst),

g. göra det möjligt eller tillåta en person att distribuera programvaruvirus, maskar, trojanska hästar eller annan skadlig datorkod via Pangle och kommer agera kommersiellt rimligt för att förhindra detsamma,

h. utge dig för att vara någon annan person eller entitet eller på annat sätt ge en felaktig bild av din anknytning till en person eller entitet,

i. få obehörig åtkomst till eller användning av datorer, data, system, konton eller nätverk för någon person (till exempel genom missbruk av lösenord eller konton som tillhör andra personer) och/eller

j. försöka kringgå säkerhetskontroller eller mekanismer, inklusive lösenord eller användarautentiseringsmetoder.

V. Rättigheter och skyldigheter för Bytedance

5.1 Bytedance förbehåller sig rätten att emellanåt ändra funktioner och funktionalitet i Pangle efter eget och absolut gottfinnande, inklusive men utan begränsning till justeringar av Pangles platform och tjänster.

5.2 Bytedance förbehåller sig rätten att emellanåt ändra villkoren i avtalet. Bytedance kommer vidta rimliga åtgärder för att meddela dig om väsentliga ändringar i avtalet. Men du erkänner att det är ditt ansvar att kontrollera avtalet regelbundet och din fortsatta användning av Pangle utgör ditt godkännande av sådana variationer eller ändringar i avtalets villkor. Förutom ovanstående kommer inget tillägg i eller ändring av avtalet att vara bindande för parterna om de inte skriftligen godkänns av parterna.

VI. Villkor och uppsägning

6.1 Avtalet gäller tills det sägs upp i enlighet med villkoren.

6.2 Bytedance kan säga upp avtalet och/eller stänga av eller säga upp din användning av Pangle helt eller delvis:

a. när som helst av någon orsak genom att underrätta dig skriftligen och

b. direkt, med eller utan föregående underrättelse, om du bryter mot något villkor i avtalet, utan att det påverkar Bytedances rättigheter eller skyldigheter.

6.3 Om du bryter mot något villkor i avtalet, utan att det påverkar Bytedances rättigheter enligt klausul 5.2, åtar du dig att rätta till problemet och du betalar för det och/eller vidtar nödvändiga åtgärder för att undersöka problemet (inklusive men utan begränsning till att blockera åtkomsten till ditt konto) och för att mildra följderna av brottet mot Bytedance.

VII. Immateriella rättigheter

7.1 Förutsatt att du alltid följer avtalet, ger Bytedance och dess distributörer dig en återkallelig, begränsad, icke-exklusiv, icke-överlåtbar, icke-underlicensierbar licens utan royalty under den tid som avtalet gäller för att få tillgång till och använda Pangles tjänster.

7.2 I förhållandet mellan parterna tillhör alla immateriella rättigheter Pangle, inklusive användning av feedback, och skall ligga kvar hos Bytedance och inget i avtalet överför något ägarskap i eller till Pangle till dig.

7.3 All text, grafik, alla bilder och allt ljud- och bildmaterial som finns i tjänsten som tillhandahålls av Bytedance skyddas av upphovsrätt, varumärke och annan immaterialrättslig lagstiftning. Du får inte på något sätt ändra, distribuera eller reproducera detta material eller annan skyddad information utan att Bytedance eller relevanta rättighetsinnehavare på förhand har godkänt detta.

VIII. Ansvar och skadestånd

8.1 Om det inte uttryckligen anges i avtalet eller krävs enligt tillämplig lag, tillhandahålls Pangle "som det är" och "som det är tillgängligt" utan garantier och Bytedance exkluderar och avstår uttryckligen alla representationer och garantier oavsett om det görs uttryckligen, implicit eller enligt lag. Utan att begränsa ovanstående, och i största möjliga utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, representerar Bytedance inte, och ger ingen garanti eller annan försäkring, uttryckligen eller underförstått, om pålitlighet, lämplighet, kvalitet, tillgänglighet eller frånvaro av intrång i något syfte för Pangle, eller att Pangle fungerar utan avbrott eller felfritt, inte heller att det kommer att fungera tillsammans med andra maskinvaror, programvaror, system eller data.

8.2 Ingen part är ansvarig för vinster, besparingar, värde, data eller försäljning som går förlorade (oavsett om sådana vinster, besparingar, värden eller försäljning är direkt, indirekt, som följd av eller av annan art), oförutsedda, indirekta eller särskilda skador eller följdskador under någon del av avtalet, även om parten har fått kännedom eller var medveten om möjligheten att sådana skador kunde uppstå.

8.3 Du ska ersätta och hålla Bytedance, dess distributörer och partens alla dotterbolag och sina respektive tjänstemän, chefer, medlemmar, anställda och agenter skadeslösa från alla eventuella anspråk, kostnader, skador, förluster, skyldigheter och utgifter (inklusive utgifter och kostnader för advokaten) som uppstår från eller i anslutning till:

a. ditt brott mot avsnitt 3.4, 4.1, 4.2, 7.3 och 9.10 i avtalet, samt

b. faktiska eller befarade fordringar från tredje part som uppstår från eller i anslutning till ditt brott mot avtalet eller din användning av Pangle.

8.4 Utan att det påverkar den generella tillämpligheten av resten av avsnitt 7, får inte det högsta sammanlagda ansvaret för Bytedance, som uppstår under eller i anslutning till avtalet, överskrida 50 USD oavsett om det är inomkontraktuellt, utomkontraktuellt (inklusive försummelse), brott mot lagstadgad skyldighet eller på annat sätt.

8.5 Pangle kan komma att inkludera länkar till andra webbplatser eller tjänster ("Länkade webbplatser") som en bekvämlighet för dig. Om inget annat specifikt och uttryckligen anges, stöder inte Bytedance några länkade webbplatser eller information, material, produkter eller tjänster som finns på eller görs tillgängliga via länkade webbplatser. Dessutom ger inte Bytesdance någon uttrycklig eller underförstådd garanti med hänsyn till information, material, produkter eller tjänster som finns på eller görs tillgänglig via länkade webbplatser.

IX. Övrigt

9.1 Bytedance är inte ansvariga för förseningar eller fel i prestanda som uppstår från orsaker som är bortom Bytedances rimliga kontroll, inklusive men utan begränsning till brand, explosion, ogynnsamma väderförhållanden, översvämning, jordbävning, pandemi, terrorism, upplopp, civila oroligheter, krig, stridigheter, strejker, avbrott i arbetet, fördröjningar eller andra arbetsmarknadskonflikter, olyckor, upplopp eller inre oroligheter, regeringsåtgärder, saknade befogenheter och förseningar från leverantörer eller materialbrist för transport, anläggningar, bränsle, energi, arbetskraft eller material, avbrott i energiförsörjning, IT-virus, cyberattacker och dysfunktionella nätverk.

9.2 Både du och Bytedance är oberoende entiteter. Under inga omständigheter utgör avtalet en agentur, ett partnerskap, gemensamt företag eller anställningsförhållande mellan parterna.

9.3 Avtalet (som kan ändras emellanåt) innehåller hela avtalet mellan parterna i relation till innehållet härav och ersätter alla föregående skriftliga eller muntliga avtal mellan parterna i relation till det berörda innehållet. Ansvarsbefrielse från eventuella överträdelser eller bristande efterlevnad av avtalet från Bytedance anses inte vara en ansvarsbefrielse för något föregående eller efterföljande brott mot eller bristande efterlevnad av dessa villkor.

9.4 Avtalet, samt alla dispyter som uppstår från eller i anslutning till avtalet (inklusive påstådda brott mot, eller utmaningar mot, validiteten av verkställbarheten i avtalet) skall regleras av lagarna i Singapore. Om några villkor i avtalet delvis är ogiltiga eller av någon anledning inte kan framtvingas, är återstående villkor fortfarande giltiga och bindande för båda parter.

9.5 Alla dispyter som uppstår från, eller i anslutning till, avtalet, inklusive alla frågor som rör dess existens, validitet eller uppsägning, skall hänvisas till och slutligen lösas av skiljedom som administreras av Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") i enlighet med skiljedomsreglerna i Singapore International Arbitration Centre ("SIAC-regler") som gäller för tillfället, vars regler anses införlivade genom hänvisning till avtalet. Plats för skiljeförfarandet är Singapore. Skiljedomstolen skall bestå av (1) skiljedomare som utses gemensamt av parterna. Om parterna inte enas om en skiljedomare inom tio (10) dagar från skiljedomsaviseringen, utses skiljedomaren av presidenten för SIAC. Språket för skiljeförfarandet ska vara engelska.

9.6 Ingen person eller entitet som inte är part i avtalet har någon rätt enligt kontraktet (rättigheter för tredje part), akt, kapitel 53B i Singapore, eller andra liknande lagar för att framtvinga några villkor i avtalet, oavsett om en sådan person eller entitet har identifierats med namn, som medlem i en grupp eller som motsvarar en särskild beskrivning. För att undvika missförstånd ska inte detta påverka rättigheterna för någon tillåten förvärvare eller mottagare av avtalet.

9.7 Du får inte tilldela, underlicensiera, överföra, lämna över eller på annat sätt kassera någon av dina rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet utan skriftligt förhandsgodkännande från Bytedance. Bytedance kan när som helst tilldela, underlicensiera, överföra, lämna över eller på annat sätt kassera sina rättigheter eller skyldigheter i avtalet utan meddelande eller samtycke (förutom i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag).

9.8 Uppsägning får inte hindra eller påverka någon rätt att ingripa eller åtgärder som har utövats eller som sedan utövas till någon part och alla bestämmelser som finns kvar i avtalet eller som är underförstådda att förbli giltiga och i kraft. För att undvika tvivel är rätten att göra anspråk på förlust eller skada som uppstår från en händelse som orsakats av brott mot kontraktet uttryckligen förbehållen.

9.9 Bytedance kan meddela dig genom ett allmänt meddelande som publiceras på Pangle eller till din e-postadress som du angett i ditt konto. Du skall på förhand underrätta Bytedance via e-post till pangle_support@bytedance.com.

9.10 "Konfidentiell information" innebär information (i) som rör företaget och tjänster som tillhör Pangle som är tillgängliga efter registrering av ditt konto eller (ii) som rör företaget, frågor, kunder, klienter eller leverantörer av Bytedance och/eller dess dotterbolag som vi avslöjar till dig enligt villkor om konfidentialitet.

9.11 Konfidentiell information får inte inkludera information som:

a. är eller blir tillgänglig för allmänheten eller blir tillgänglig för

b. allmänheten vid något tillfälle, före eller efter det här avtalet,

c. var i din lagliga ägo före avslöjandet och inte har erhållits av din åtkomst till Pangle.

d. avslöjas på lagligt sätt till dig av tredje part utan att vara bunden av sekretess,

e. oberoende har utvecklats av dig utan användning av eller åtkomst till konfidentiell information eller

f. begärs eller krävs enligt lag, bestämmelser, tillsynsmyndigheter eller annan tillämplig

g. rättslig eller annan myndighets föreläggande för att avslöjas.

9.12 Du godkänner att du inte kommer avslöja till tredje part eller använda Pangles konfidentiella information annat än för att hantera ditt konto utan vårt skriftliga förhandsgodkännande. När medgivande för att lämna ut uppgifter beviljas, godkänner du att se till att mottagaren är bunden av sekretess, så strikt som den är häri, innan de lämnas ut. Du godkänner att du omedelbart vid upptäckt av förlust, oauktoriserad användning eller utelämnande av konfidentiell information skriftligen meddelar oss och vidtar alla nödvändiga åtgärder för att minimera förlust, oauktoriserad användning eller utelämnande av konfidentiell information. Ovanstående förbud för avslöjande av konfidentiell information gäller inte i den utsträckning viss konfidentiell information måste avslöjas av dig i rättsligt hänseende eller beslut som fattats av en domstol, förutsatt att du i förväg skriftligen meddelar oss om en sådan skyldighet att avslöja information och rimligen hjälper oss att vidta skyddande åtgärder. Om ditt konto är stängt godkänner du att:

a. skicka allt material som innehåller konfidentiell information till oss, samt alla kopior därav av alla slag och/eller

b. förstöra allt material som innehåller konfidentiell information samt alla kopior.

9.13 Det här avtalet har skapats på engelska och översättningar till andra språk kan tillhandahållas. Om en konflikt uppstår mellan den engelska versionen och en översättning gäller den engelska versionen i den utsträckning som den rådande lagstiftningen tillåter.